#7 – Opgavebeskrivelse: God klasseledelse

Kære KLEO konsulent

Du bedes beskrive hvad du forstår som god klasseledelse, som du kan se det udmøntet på din skole med jeres elever/kursister og rammer.​

 

OBS! Husk at klikke kategorien “konsulentopgave #7” af før du offentliggør dit indlæg

#6 – Opgavebeskrivelse: Anne Linders perspektiv

Kære KLEO konsulenter

I bedes besvare følgende to spørgsmål for opgave #6:

 1. Hvilken ny og brugbar viden mener du, at Anne Linders perspektiv på relationskompetence, bidrager med og hvorfor?
 2. Hvordan vil du forbinde Anne Linders pointer til den viden vi har fra Tim Mainhard om MITB (teacher circle) og QTI (spørgeskema), samt Mette Boies ’elevstemmer’?

OBS! Husk at kategoriere din besvarelse som “Konsulentopgave #6”

Mvh. Lea

#5 Opgavebeskrivelse: QTI-evaluering

Kære Kleo-konsulent

Du skal som del af opgave #5 besvare følgende to spørgsmål:

 1. Beskriv hvordan du vil forklare en lærer om QTI-evalueringen.​
 2. Beskriv hvilke fordele og hvilke ulemper du ser som underviser ved brugen af QTI.

 

OBS! Husk at tildele din besvarelse kategorien “konsulentopgave #5”

#02 – Opgavebeskrivelse: Pointer fra Tim Mainhards workshop

Kære KLEO-konsulent

Du har deltaget i Tim Mainhards workshop den 20.9 om interpersonel læreradfærd.

Du bedes fundere over, hvad du vil tage med videre fra workshoppen i dit arbejde som kommende KLEO-konsulent

Nævn mindst tre pointer fra Tims workshop, tak.

HUSK når du besvarer så skal du klikke kategorien ‘Konsulentopgave #2’

 

De bedste hilsner

Lea Lund

#01 – Opgavebeskrivelse: Pointer fra ROK-slutkonferencen

Kære KLEO-konsulent

Du har deltaget i ROK-slutkonferencen den 19.9 og hørt oplæg fra fire forskellige forskere: 1. Lea Lund, 2. Mette Boie, 3. Rolf Lund, og 4.  Tim Mainhard.

Du bedes fundere over, hvad du vil tage med videre fra oplæggene i dit arbejde som kommende KLEO-konsulent.

Nævn mindst én pointe fra hvert oplæg, som du mener, at de lærere du skal ud og undervise skal kende til.

 1. En pointe fra Lea Lunds oplæg.
 2. En pointe fra Mette Boies oplæg.
 3. En pointe fra Tim Mainhards oplæg.
 4. En pointe fra Rolf Lunds oplæg.

HUSK når du besvarer så skal du klikke kategorien ‘Konsulentopgave #1’

konsulentopgave #7

Beskriv hvad du forstår som god klasseledelse, som du kan se det udmøntet på din skole med jeres elever/kursister og rammer.

 • At kunne motivere den enkelte elev til at deltage aktivt i undervisningen
 • At så mange elever som muligt har lyst til at deltage aktivt i undervisningen
 • At læreren udviser overskud
 • At kunne mærke når undervisningen er gået i stå og at kunne nytænke og handle på dette.
 • At kunne se den enkelte elev og at kunne se eleven i gruppen. – her tænkes både fagligt, personligt og socialt
 • At kunne variere sine undervisningsmetoder også i nuet – få skabt sin egen værktøjskasse med tips og tricks til at bryde ….
 • At have et tydeligt formål/retning i sin undervisning
 • At være en god formidler, at komme ud over scenekanten også retorisk
 • At kunne samarbejde underviserne imellem omkring den enkelte klasse eller enkelte elev.

# 7 – Christina

Jeg forstår god klasseledelse som:

 • klar rammesætning af undervisningens formål og aktiviteter
 • eksplicitering af formål:
  • med lektionen som helhed
  • med lektionens aktiviteter
  • med forløbet som helhed – helst også i forhold til livet uden for skolen
 • klare rammer omkring samværet i klasserummet:
  • Hvordan gør vi her (i netop vores timer), fx rammer for computerbrug, telefoner mv. Genkendelighed og konsekvens er centralt.
  • Hvad kan eleverne forvente (så det er let for dem at være i klasserummet og deltage i de aktiviteter, der foregår)
  • Hvad forventer jeg som lærer af dem (igen: så det er let for eleverne at deltage – og så jeg som lærer lettere kan være venlig fremfor korrigerende, fordi eleverne har mulighed for at gøre det, jeg forventer af dem)

De klare rammer omkring undervisningen frigør “energi”, så man som lærer lettere kan være til stede i forhold til at se de enkelte elever – både for relationen generelt og for dem, der har brug for særlige hensyn.

God klasseledelse

 • Den gode dialog med eleverne.
 • Den gode dialog/samarbejde mellem klassens lærere – hvad ser vi i fællesskab – hvad ser vi forskelligt på, er der nogle elever vi skal have særlig fokus på? Hvordan klarer eleven sig i det forskellige fag?
 • Rammesætning, hvad skal vi i faget/modulet, hvordan skal det foregå, faglige mål?
 • Skabe trygge rammer for samværet eleverne imellem, mellem lærer og elever, gruppedannelse, elevpladser.
 • Skabe godt læringsrum, gøre rummet til klasserum ikke teenageværelse.
 • Individuelle samtaler med eleverne om både de faglige mål, men også sociale udfordringer.

Konsulentopgave 7

Hvad er god klasseledelse:

 • klare instrukser omkring de fysiske rammer både mht. elevernes og lærerens placering i rummet, brug af tavle eller andre hjælpemidler
 • tydelige mål med lektionen og de enkelte opgaver i lektionen (synlig læring)
 • rammer for elevernes brug af pc’er
 • klare opgaveinstrukser, både mht. indhold og form
 • sensibilitet over for “forstyrrelser” og reaktioner herpå (f.eks. en gruppe som ikke fungerer, en elev, som har det skidt og ikke kan deltage i gruppearbejde)
 • at reagere på alt, der dukker op i løbet af timen, f.eks. overraskende elevinput, men også at stoppe en klassediskussion, som er for meget på vej ud på et sidespor
 • at sørge for at skabe et godt og risikofrit læringsmiljø
 • at sørge for, at der er arbejdsro
 • at “se” alle

Konsulentopgave 7

Du bedes beskrive hvad du forstår som god klasseledelse, som du kan se det udmøntet på din skole med jeres elever/kursister og rammer.​

Genrelt synes jeg ikke vi har en fælles forståelse af hvad god klasseledelse er på vores skole. Som jeg ser det er lærerens entusiasme vigtig i forhold til ledelse af eleverne, da det er læreren, der er den professionelle og har ansvar for at vise vejen for eleverne. Det er desuden vigtigt at underviseren er tydelig omkring hvad der forventes af eleverne, forstået på den måde, at det skal være tydeligt for eleverene hvad det forventes at de kan og hvornår.
Af mere generel karakter er der på vores skole stor fokus på at nå ned til den enkelte elev, hvilket kommer til udtryk ved at alle undervisere i større eller mindre grad udviser oprigtig interesse for eleverne, hvilket i min optik er god ledelse.

Konsulent bidrag 7 Morten Høgh

Du bedes beskrive hvad du forstår som god klasseledelse, som du kan se det udmøntet på din skole med jeres elever/kursister og rammer.​

 

Svar: Turde at være kongen i kongeriget. Tage ansvar for den enkeltes elevs faglige udvikling. Tilrettelægge undervisningen således, at de enkelte elev, får mest muligt ud af lektionen. Lade det fag-faglige komme i baggrunden og lade relationerne komme frem.  Se enkelte elev, på det sted hvor eleven er. Få eleven til at indse, hvor eleven selv er, så der er fælles platform for, at arbejde med den elev.

# 6

 1. Hvilken ny og brugbar viden mener du, at Anne Linders perspektiv på relationskompetence, bidrager med og hvorfor?
  – at relationen er ikke målet i sig selv, men et middel til at opnå en øget læring
  – at relationer er noget, der kan arbejdes bevidst og konkret med, både når de skal etableres, og hvis de skal repareres
  – at det er lærerens, den professionelles, ansvar at skabe gode relationer og reagere hensigtsmæssigt, professionelt, på elevernes emotioner
  – gennemgangen af de otte relationskompetencer giver et godt (forholdsvist) konkret perspektiv på, hvordan man kan arbejde med at øge relationen til eleverne, eller ihvertfald et perspektiv på, hvad man kan tage fat i
  – øvelserne må kunne bruges til at kvalificere arbejdet med relationer overordnet set – uden at jeg helt ved hvordan endnu …
 2. Hvordan vil du forbinde Anne Linders pointer til den viden vi har fra Tim Mainhard om MITB (teacher circle) og QTI (spørgeskema), samt Mette Boies ’elevstemmer’?
  – Det individuelle perspektiv på den enkelte elevs emotioner harmonerer godt med Mette Boies elevstemmer, hvor man vel kunne tale om, hvilke emotioner, der er på spil i disse elevstemmer
  – Nærhedsaksen i MITB’en harmonerer godt med Anne Linders pointer om relationskompetencer og rummer et vist perspektiv i forhold til at arbejde mere konkret med dette. Relationskompetencerne kan evt give inspiration til observationsfokus.

Svar på 6

Hvilken ny og brugbar viden mener du, at Anne Linders perspektiv på relationskompetence, bidrager med og hvorfor?

Påmindelse om at relationsarbejde er vigtigt – også i ungdomsuddannels. At den emotionelle kommunikationskanal med fordel kan styrkes ift. at fremme både trivsel og læring.

 

Hvordan vil du forbinde Anne Linders pointer til den viden vi har fra Tim Mainhard om MITB (teacher circle) og QTI (spørgeskema), samt Mette Boies ’elevstemmer’?

 

Opgave 6

Spørgsmål 1)

Vigtige pointer fra Anne Linder:

 • Læring, trivsel og socialisering
 • Sæt smilet på – som underviser påtager du dig en rolle, et krav om at kunne udvise et minimum af relations kompetence.
 • Relationen er ikke målet i sig selv, det er læring, men for at opnå læring er det vigtigt at få skabt relationen.
 • Den gode relation skabes over tid og ved at have opmærksomheden på relationen.
 • At kunne se eleven og reagere hensigtsmæssigt på dennes initiativ til samtale – få dem til at føle sig vigtige.
 • Det er vigtig for eleven, at denne ikke føler sig uden for det fælles tredje (hvilke redskaber har vi som undervisere til at imødekomme denne problematik ?)

Spørgsmål 2)

QTI

 • Relations kompetencerne hænger sammen med nærhedsaksen, en måling af i hvor høj grad vi formår at skabe empati, så vi fordrer læring. Gruppens gennemsnitlige billede kontra individets perspektiv som hos Linder.
 • Linder giver et redskab til at give underviseren muligheden for at forandre deres relation med eleverne
 • QTI er elevernes synsvinkel kontra Linder, der er vores egen synsvinkel på i hvor høj grad vi mestrer relations kompetencen.

Elevstemmerne

 • Her er det elevernes synsvinkel på de tanker de gennemløber i en undervisningssituation, men har fokus på elevernes egne reaktioner og brug af deres stemme.
 • Hvordan kan man højne elevens selvværd i en undervisningssituation, der bygger på viden og handling – selvtillid – I elevens stemme ses måske mere et udtryk for elevens selvværd.

Konsulentopgave nr 6

Det mest brugbare fra AL’s indlæg er, at den gode relation er basis for den gode undervisning. Desuden er det vigtig at have fokus på relationen til den enkelte elev. Er der faktorer, der hindrer læring?

AL’s pointer ligger fint i forlængelse af Mettes arbejde med elevstemmer, hvor det er lærerens opgave at få en så god relation med den enkelte elev, så den enkelte elev bliver hørt. At man som lærer inviterer til en samtale og anerkender det, eleven magter.

I forhold til QTI vil en lyttende adfærd, den gode relation bidrage til en høj grad af nærhed/kommunikation, men på den anden side skal en fastlagt ramme (der tages lederskab) bidrage til en grad af styring og dermed skabe rum for læring (det fælles tredje).

 

Opgave 6

Spørgsmål 1: Hvilken ny og brugbar viden mener du, at Anne Linders perspektiv på relationskompetence, bidrager med og hvorfor?

Den gode relation er et middel for at kunne opnå læring hos eleverne. Det er en vigtig pointe, at denne ikke opnås i forbifarten. Som underviser er det vigtigt at sætte smilet på, og at reagere på initiativer – få eleverne til at føle sig vigtige. Det er ydermere vigtigt at man ikke føler sig uden for det fælles tredje, for så kan der opstå nye alternative fællesskaber. Det helt centrale er at aktivere sin empati.

Spørgsmål 2: Hvordan vil du forbinde Anne Linders pointer til den viden vi har fra Tim Mainhard om MTIB og QTI, samt Mette Boies elevstemmer?

MITB og QTI: Linders tanker hænger sammen med nærhedsaksen, en måling af i hvor høj grad vi formår at skabe empatien, så vi fordrer læringen. QTI angiver gruppens gennemsnitlige billede af undervisningen, og dermed elevernes synsvinkel >< Linder: vores egen synsvinkel på hvor relationskompetente vi er. Linder giver et redskab til at give underviserne mulighed for at forandre deres relationer med eleverne.

Elevstemmerne: her er det elevernes synsvinkel, men det har fokus på deres egne reaktioner og brug af deres stemme. I henhold til Linder, kan man spørge, hvordan man kan højne elevernes selvværd i en undervisningssituation, der bygger på viden og handlinger – selvtillid – fordi elevstemmen måske handler om selvværd – tanke og følelse.

Konsulent Opgave 6 Morten Høgh

bedes besvare følgende to spørgsmål for opgave #6:

 1. Hvilken ny og brugbar viden mener du, at Anne Linders perspektiv på relationskompetence, bidrager med og hvorfor?
 2. Hvordan vil du forbinde Anne Linders pointer til den viden vi har fra Tim Mainhard om MITB (teacher circle) og QTI (spørgeskema), samt Mette Boies ’elevstemmer’?

 

Svar 1: Relationen er midlet til målet. Nogle konkrete tiltag til at skabe relationen. Relationer er en størrelse, der ændrer sig. Altid fokus på den enkelte relation.

Svar 2: Det passer godt sammen. Har du AL relation, så lægger du langt ude på nærhed. Elevstemmer ville hellere ikke blive så overraskende.

Konsulentopgave nr. 5

 1. Beskriv hvordan du vil forklare en lærer om QTI-evalueringen.​
  • en QTI-evaluering er et redskab til at give et øjebliksbillede af hvorledes eleverne opfatter dig som underviser. Den udtrykker den relation, eleverne oplever du har med dem.
  • Der er tale om 64 spørgsmål der er grupperet inden for 8 områder, hvor eleverne graduere i hvor høj grad de oplever underviseren på denne måde.
  • Der er to akser,
   1. en horisontal der beskriver elevenes oplevelse af I hvor høj grad de oplevere kommunikation lærer elev imellem, der breder sig fra modstand/lav nærvær til Samarbejde/ høj grad af nærhed.
   2. Den vertikale akse der beskriver elevenes oplevelse af I hvor høj grad læren er styrende. den breder sig over den dominerende/højgrad af styring mod den Laissez-fair /lav grad af styring.
  • Det er vigtigt at man som underviser tager de didaktiske briller på, således at man kan forstå hvorledes den mere personlige evaluering kan tolkes i tid og rum (denne elevgruppe), således det er muligt at handle og/eller korrigere på dem.
 2. Beskriv hvilke fordele og hvilke ulemper du ser som underviser ved brugen af QTI.
  • Det er op til den enkelte lærer at ønske udvikling
  • det er vigtig at tænke over at den lærer der er uenig med resultatet, kan skyde skylden på skemaet -> men spørgsmålene er jo valideret.

Konsulentopgave nr. 5

 1. Beskriv hvordan du vil forklare en lærer om QTI-evalueringen.​
  QTI måling er en bestemt elevgruppes vurdering af en læreradfærd.
  Ud fra 64 spørgsmål i 8 kategorier, kan man placere elevers opfattelse af en læreradfærd i et skema.
  Skemaet er opdelt i to kategorier: Styring (kan være på en skala fra høj til lav) og Kommunikation (ligeledes på en skala fra høj til lav), og der vil ud fra spørgsmålene tegne sig et billede af den oplevede læreradfærd.
  Der findes ikke noget rigtigt billede af, hvordan læreradfærd bør være, men QTI målingen viser et øjebliksbillede på læreradfærden og danner basis for en snak.
  QTI målingen kan ændre sig over tid. Man ændrer sig generelt fra helt ny lærer til den lidt mere erfarne.
 2. Beskriv hvilke fordele og hvilke ulemper du ser som underviser ved brugen af QTI.
  …..

Svar på #5 – Christina

 1. Beskriv hvordan du vil forklare en af dine egne lærer om QTI-evalueringen.
 2. Beskriv hvilke fordele og hvilke ulemper du ser som leder ved brugen af QTI

 

QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) er en spørgeskemaundersøgelse, der kan anvendes til at måle elevernes oplevelse af en given lærers undervisning baseret på vedkommendes adfærd. Eleverne besvarer 60 forskellige spørgsmål, og på baggrund af deres besvarelse genereres en læreradfærdsprofil. Denne profil markeres helt overordnet i forhold til to akser: lærerens grad af nærhed og styring i undervisningen.

QTI’en udgør i dansk kontekst et udgangspunkt for samtale om, hvordan man som lærer agerer i klasseværelset, og hvordan eleverne oplever dette. Spørgsmål i forbindelse med en QTI-måling kan eksempelvis omhandle, hvorvidt der er overensstemmelse mellem den måde, eleverne oplever ens handlinger og den måde, man som lærer opfatter sig selv? Om man handler på en bestemt måde i en klasse af en særlig grund i netop den klasse? Derved kan QTI’en danne baggrund for en øget bevidsthed om, hvad der foregår i klasseværelset.

Det er centralt, at QTI ikke måler lærerens personlighed, men hvordan eleverne oplever læreren via vedkommendes handlinger på et givent tidspunkt. Resultatet af QTI’en er altså afhængig af, hvilken klasse, der svarer, og hvilket tidspunkt, de svarer på. Det er centralt, fordi man som lærer kan justere og eksperimentere med sine handlinger, mens arbejde med ens personlighed ikke hører til i klasseværelset.

 

Spørgsmål 5

 1. Beskriv hvordan du vil forklare en lærer om QTI-evalueringen:
  1. QTI-evalueringen er et redskab som bygger på en mængde spørgsmål til elever, som skal give et indtryk af, hvordan eleverne opfatter læreren i undervisningen. Dermed dannes en såkaldt læreradfærdsprofil. Spørgsmålene fordeler sig i otte kategorier og svarene ender med at danne et form for mønster, som fordeler sig på de to akser: styring og nærhed.
 2. Beskriv hvilke fordele og hvilke ulemper du ser som underviser ved brugen af QTI:
  1. Fordele kan være, at det giver noget konkret at tale om i forhold til lærerens undervisning og giver dermed mulighed for refleksion over egen praksis. Det kan bruges som grundlag for en samtale om undervisningen med eleverne, kolleger eller ens leder, men det er afgørende, at dette foregår i et trygt miljø. En anden fordel er, at evalueringen giver et sprog at tale pædagogik og didaktik ud fra.
  2. En ulempe kan være, at læreren føler sig målt og vejet og tager resultatet meget personligt, hvilket naturligvis er værst hvis resultatet ligger langt fra det ønskede. En anden ulempe kan være, hvis det bliver anvendt som et ledelsesværktøj på en uhensigtsmæssig måde, så det kommer til at fremstå som en vurdering frem for at redskab til at skabe ønskede ændringer i undervisningspraksis – enten for den enkelte lærer eller set fra et pædagogisk ledelsesperspektiv.

Konsulentopgave nr. 5

 1. Beskriv hvordan du vil forklare en lærer om QTI-evalueringen.​
  I forbindelse med evalueringen fremkommer der overordnet set to akser man bliver bedømt på, hvilket er styring og nærhed. Evalueringen viser altså i hvor høj grad eleverne vurderer at man er styrende og i hvor høj grad de føler positivt nærvær med en som underviser. Det er ligeledes vigtigt, at gøre det klart, at det ikke en ens personlighed der rates, men i højere grad hvordan netop en enkelt klasse opfatter en som underviser. Der vil ligeledes være variationer fra klasse til klasse for den samme underviser. Det kan være svært at flytte sig ret meget i forhold til en enkelt klasse, men tilgengæld vil det være muligt at ændre sig som underviser over tid i forhold til nye klasser.
  Som ny underviser vil man ofte i løbet af de første år ændre sig i forhold til hvordan man underviser, men efter nogle år falder med ofte en i et mere fast mønster.
  Som underviser vil man ofte bevæge sig rundt i cirklen alt efter, hvad der undervises i, hvordan der undervises, hvem der undervises osv. Besvarelsen kan være med til at bevidstgøre en som underviser omkring, hvordan eleverne opfatter ens undervisning og dermed giver det også mulighed for at reflektere over hvordan man agerer i klasserummet og dermed giver det muligheder for at ændre på nogle ting.
 2. Beskriv hvilke fordele og hvilke ulemper du ser som underviser ved brugen af QTI.
  Fordelen er som skrevet ovenfor at det kan give mulighed for at udvikle den måde man agerer på i klassrummet og dermed den måde hvor på man forholder sig til eleverne. Ulempen kan være at man bliver negativt overrasket over ens måling og ønsker at ændre på det for at opnå anden evaluring, hvilket måske kan føre til nogle forkrampede forsøg på at være i en rolle man ikke befinder sig godt i.

Konsulent bidrag 5 Morten Høgh

Kære Kleo-konsulent

Du skal som del af opgave #5 besvare følgende to spørgsmål:

 1. Beskriv hvordan du vil forklare en lærer om QTI-evalueringen.​
 2. Beskriv hvilke fordele og hvilke ulemper du ser som underviser ved brugen af QTI.

Svar 1: Læren skal prøve nyt. Det er en evaluerings form, som kun er et øjebliksbillede af undervisningen. Det handler om, at hvordan eleverne opfatter lærene i den givne lektion. Der stilles en række spørgsmål til eleverne, der forsøger at afspejle relationerne i klassen i nuet. Det er en evaluerings form som kommer tæt på lærens personlighed. Den skal kun bruges indenfor sin egen undervisning og ikke til fremtidig brug i forhold besparelser mv.

 

Svar 2: Der skal arbejdes på, hvordan den bruges rigtigt. Der er de sproglige ulemper. Resultatet afhænger af en enkelte klasse (hvordan forstås spørgsmålene, hvordan er de interne relationer i klassen). Derfor god mening med øjebliksbillede. Men det er også en svaghed.Stor styrke er, at vi som undervisere, for lov til at se os selv. Og dermed tænke over vores praksis.

 

Pointer der kan indgå forklaringen:

 • Elevernes oplevelse af  jeres  relation til klasserummet
 • Profil af jeres relation
 • Strukturede og systematiske data – en styrke
 • Afprøvet og testet, derfor evidens – en styrke
 • Det er ikke en stigmatisering men et øjebliksbilleder og klassebestemt
 • Det er ikke din personlighed men din rolle der ‘måles’

Konsulentbidrag #4

Jeg forventer gennem KLEO-projektet at blive klædt endnu bedre på teoretisk til at arbejde med undervisningsudvikling og derigennem opnå viden og indsigt, som kan anvendes, når jeg skal samarbejde med lærere på andre uddannelsesinstitutioner og inspirere og motivere dem til at arbejde med undervisning på en ny måde.

Konsulentbidrag #3

Det har altid interesseret mig meget, hvad der sker i klasserummet, og hvad der kendetegner god undervisning – og det vil jeg gerne blive endnu klogere på. Derfor meldte jeg mig i sin tid til ROK-projektet, og derfor har jeg nu meldt mig til KLEO-projektet.

Jeg håber gennem KLEO-projektet at blive endnu skarpere på aktionslæringstilgangen, ligesom jeg håber at få ny inspiration til arbejdet som gymnasielærer gennem mødet med andre uddannelsesinsititutioner og formodentlig andre undervisningsformer.

Endelig håber jeg, at jeg kan være med til at rykke ved undervisningsglæde og -motivation – til gavn for både elever og lærere.

 

 

Pointer fra Tim Mainhards workshop

 1. At det er vigtigt at vælge hvilket perspektiv. Kigger man på.lærerens adfærd eller er det elevernes oplevelse af lærerens rolle.
 2. At den interpersonelle adfærd ikke ændres meget over tid i den enkelte klasse
 3. At 10 elever har et gennemsnitlig syn på lærens adfærd.

Konsulentbidrag 4

Mine forventninger til projektet er, at jeg bliver klædt godt på til at klæde andre på. At jeg opnår et rigtig godt samarbejde med den kollega, som jeg skal sparre med. At jeg får indblik i, hvordan en uddannelsesinstitution med en anden profil end min egen fungerer. At jeg kommer til at deltage i inspirerende samtaler om pædagogik.

Susanne H. Møller

Konsulentbesvarelse #2

Du har deltaget i Tim Mainhards workshop den 20.9 om interpersonel læreradfærd.

Du bedes fundere over, hvad du vil tage med videre fra workshoppen i dit arbejde som kommende KLEO-konsulent

Nævn mindst tre pointer fra Tims workshop, tak.

 1. QTI måler adfærd, ikke personlighed!
 2. Der kan være stor forskel  på, om man i observation af lærere observerer læreradfærd (lærerens handlinger i sig selv) eller lærerens interaktion med eleverne (med inddragelse af hvordan eleverne responderer på lærerens adfærd). Jeg overvejer, om det giver mening at se på læreradfærd i sig selv, uden inddragelse af interaktionen. Hvad betyder det, at læreren gør alt det rigtige, hvis ikke eleverne responderer som ønsket? Eller omvendt: At læreren gør alt det forkerte, hvis eleverne responderer som ønsket – fordi det er netop den relation, netop den klasse og netop den lærer har?
 3. I et typisk lærerliv vil man starte lavt på styringsaksen og øge denne meget i løbet af de første par år i karrieren, mens udviklingen på nærhedsaksen er markant mindre. Den vil typisk øges i løbet af de første 10 år og derefter falde.
 4. I det velfungerende forhold mellem lærere og elever vil styringsaksen være omvendt afhængige af hinanden – hvis lærerstyringen er høj vil elevstyringen være lav. Omvendt vil relationen i nærhedsaksen følge hinanden. Når lærernærheden er høj, vil elevnærheden også være det.
 5. Med mere end 10 elevbesvarelser vil billedet af læreren ikke ændre sig nævneværdigt. Vildt, hvis det virkelig kan passe. Så er der mindre individualisme og personlighed til stede i et klasseværelse, end vi normalt går og tror.

Tim Mainhards pointer

Læreradfærd (QTI) ændres over tid, styringen bliver højere.

Læreradfærd (QTI) er relativ stabil i forhold til flere klasser.

Svært at ændre en “kultur” skabt mellem lærer og klasse.

forventninger til projektet

At jeg bliver teoretisk udfordret på min didaktiske viden.

At jeg møder undervisere der er interesseret i at se på egen praksis.

Få redskaber til at vejlede undervisere i at ændre didaktisk fremgangsmetode og der ud fra opnå andre resultater.

Konsulentbidrag 3

Min motivation for at blive (være :-)) KLEO-konsulent er, at jeg grundlæggende synes, det er sjovt at arbejde med pædagogik og hele tiden at forsøge at finde nye svar på nye spørgsmål, der opstår i egen og andres undervisning. At sætte fokus på noget gør jo, at man faktisk fokuserer på dét, man har fokus på, og giver en mulighed for at bevæge sig op på det metaplan (K3), hvor man reflekterer over undervisningen. Det er ikke kun sundt, men også nødvendigt hvis man vil (vedblive med at) være en engageret underviser. Desuden vil jeg også gerne lidt ud af min comfortzone efter at have undervist på STX (samme skole) i 13 år.

Susanne H. Møller

Konsulentbidrag 2

Pointer fra Tim Mainhards workshop:

Hollandske målinger viser, at niveauet af agency stiger mens communion falder lidt efter ca. 10 års undervisning og til allersidst i karrieren splitter den sig i to: nogle lærere er demotiverede og deres venlighed over for elever falder.

Skæld ud øger ikke agency.

Stemmevolumen: man kan tale om forskellige stemme-volumes, og lecture-volume øger underviserens agency.

Eyetracking-tests (måler hvor læreren kigger) – underviserens blik har også noget at gøre med måden eleverne opfatter dig på.

Hvis en hel gruppe skal vurdere et førstehåndsindtryk er de ret enige, men individer kan have forskellige opfattelser.

Susanne Harkjær Møller

Motivation for deltagelse

Dette projekt er for mig en naturlig vider bygning på min kandidat i matematik didaktik. Der ud over har jeg arbejdet på Læreruddannelsen, samt deltaget som oplægsholder på flere konferencer. Dette gør at jeg har erfaring i at undervise voksne indenfor det pædagogiske område, og har erfaring med at arbejde meta med min undervisning. Jeg ønsker i fremtiden at blive en del af fagdidaktik gruppen på pædagogikum.

 

Pointer fra slutkonferencen

Lea: K3 er vigtig

Mette: Eleverne svarer nogle gange ikke, hvis de er utrygge

Tim: Ligger profilen i den “forkerte” side af cirklen, bør man guide højre om i cirklen

Rolf: Data bør fortolkes, og der er brug for en del, før man kan konkludere

Konsulentbidrag 1

En pointe fra hvert af oplæggene fra ROK-slutkonferencen.

Lea: Oversættelsen af spørgsmålene har fyldt meget, fordi det er utrolig vigtigt, at eleverne forstår spørgsmålene på den måde vi vil have dem til at forstå dem, hvis deres svar skal kunne bruges til at måle det, vi gerne vil.

Mette: Ud fra de citerede elevstemmer bliver det tydeligt, at det med at bruge sin elevstemme er meget mere grænseoverskridende end jeg som underviser er opmærksom på.

Tim: når det kommer til communion er elever og undervisers reaktioner complimentary. Når det kommer til agency er der til gengæld tale om oppositeness.

Rolf: Brug ikke spørgsmålene og skabelonen før de er helt klar og sørg så for at sende resultatet videre, så det bidrager til forskningen.

 

Susanne H. Møller

Konsulentbesvarelse #1

Du har deltaget i ROK-slutkonferencen den 19.9 og hørt oplæg fra fire forskellige forskere: 1. Lea Lund, 2. Mette Boie, 3. Rolf Lund, og 4.  Tim Mainhard.

Du bedes fundere over, hvad du vil tage med videre fra oplæggene i dit arbejde som kommende KLEO-konsulent.

Nævn mindst én pointe fra hvert oplæg, som du mener, at de lærere du skal ud og undervise skal kende til.

 1. En pointe fra Lea Lunds oplæg.
 • At lærere gør lærere bedre: Når lærere arbejder sammen, vil de lære af hinanden og komme styrket ud af det.
 • Når lærere sætter ord på deres praksis, lærer de af det
 • Projektet giver udbytte i form af ændring i handling, ændring i holdning samt en kollegial værdi
 • L. Dales tre kompetenceniveauer: give mulighed for at tænke over, hvad man gør (også på makroniveau, som skole), hvorfor man gør det – hvorfor vi overhovedet driver skole. Normalt ofte kun bevæge sig på K1 og K2 – projektet giver særligt mulighed for at arbejde på K3
 1. En pointe fra Mette Boies oplæg.
 • At der er så meget mere på spil for eleverne, end vi aner!
 • At det, vi oplever som et trygt læringsmiljø, måske er utrygt og ligefrem angstprovokerende for eleverne.
 1. En pointe fra Tim Mainhards oplæg:
 • QTI’en: Balancen mellem styring og nærhed er afgørende
 1. En pointe fra Rolf Lunds oplæg.
 • at QTI’en KUN handler om, hvordan eleverne oplever lærerne – ikke om hvordan lærerne er som mennesker, hvordan eleverne har det, hvilken type skole det er osv.
 • at QTI’en er et udviklingsværktøj, ikke et ledelsesværktøj!!! Den er et redskab til at give et indblik i ens egen undervisningspraksis.

Konsulentbidrag 4

Hvad er dine forventninger til projektet? Begrund venligst også hvorfor.

De er enormt høje.

Glæder mig meget til, at udbrede min viden:)

Anderledes arbejde end dagligdagen.

Arbejde med noget, der har den størst interesse.

Arbejde i et forum, med dedikerede arbejdere som jeg selv.

At det bliver et projekt, der bliver snakket om bagefter.

Der skal sættes nogle spor i Ungdomsuddannelserne pædagogik

Konsulentbidrag 3

Hvad er din motivation for deltagelse i KLEO-projektet? Begrund venligst også hvorfor.

Udvide min relations kompetence med mine elever.

Udvide kollegaers lærer kompentencer

Opleve noget og spændende indenfor mit fag.

Opnå personlig udvikling fagligt som menneskelig.

Opnå dem jeg skal arbejde med, rykker sig.

 

Pointer fra ROK-slutkonferencen

 1. En pointe fra Lea Lunds oplæg.
  1. At lærerne gennem interventionerne og efterfølgende dialog omkring interventionen, opnår en meta niveau på egen undervisning.
  2. At læreren får øjnene op for hvilke interpersonelle interaktioner der sker elev/lærer imellem.
 2. En pointe fra Mette Boies oplæg.
  1. En bevidsthed om, at den måde eleverne agere på ikke altid er begrundet i vores forhåndsindtagede forventninger om adfærd. Elevernes tavse stemme giver indsigt i, at eleverne ikke er fortrolige med deres egen kunnen og tale. En usikkerhed der kommer til udtryk i manglende deltagelse, der fejlagtig  kan tolkes som dovenskab.
 3. En pointe fra Tim Mainhards oplæg.
  1. At det er vanskeligt at ændre et system der ikke fungere (system = Klasse/elev)
  2. Elevens opfattelse af underviseren giver underviseren et redskab til refleksion om egen opfattelse af undervisningen.
 4. En pointe fra Rolf Lunds oplæg
  1. var der ikke. Måtte tage hjem.

Opgave 4

Forventer at blive klædt yderligere på i forhold til at kunne udbrede og inspirere undervisere på andre uddannelser til at tage tankerne fra ROK projektet til sig.

Opgave 3

Det har været spændende og lærerigt at være en del af ROK-projektet og jeg forventer at KLEO vil bidrage yderligere til min udvikling som underviser. Det er desuden spændende, at få lov til at være med til udbredelsen af det og samtidig få bidrag fra andre uddannelser omkring, hvordan de angriber tingene og agerer i forhold til området.

Opgave 2

 • QTI kan ændre sig med tiden, når man får mere erfaring
 • Agency stiger med erfaring
 • Det er svært at ændre elevernes opfattelse i en klasse, men den kan ændres, når man får en ny klasse.

Opgave nummer 1

1: Jeg mener det er en vigtig pointe, at lærerne bliver klar over hvor vigtigt det er at arbejde i K3.
2: I forhold til elevstemmer er det vigtigt at være omærksom at stille elever ikke er et udtryk for at de ikke følger med/er aktive
3: At QTI’en ikke skal se ud på en bestemt måde
4: Vigtigt at få valideret oversættelserne