Formål

Formålet med KLEO-projektet er kort sagt at udvikle bedre lærerkompetencer inden for ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland. KLEO-projektet er en videreførelse af nogle af elementerne fra ROK-projektet (Relationskompetence og Klasseledelse i gymnasiet), hvor de deltagende skoler og deres lærere arbejdede systematisk med pædagogiske eksperimenter (aktioner) i deres undervisning.

Fem ungdomsuddannelsesskoler deltager med følgende uddannelser:

  • Handelsgymnasiet Skive: HHX. Prøve skole (hvor der afprøves inden det udfoldes på de fire andre skoler)
  • Grenaa gymnasium: HF
  • Randers HF & VUC:  AVU og HF
  • SOSU Herning: SOSU
  • Silkeborg Business College: HHX

Vi ved fra forskningen, at læreren udgør en signifikant forskel for elevernes læring (fx. Darling-Hammond 2000). Vi ved også fra forskningen, at det at være lærer indebærer, at man som underviser trækker på en masse erfaringer, og at undervisergerningen aldrig kan simplificeres til en teknik, der blot skal udføres. Undervisergerningen handler snarere om en praksis, der tilegnes dels på oplyst og reflekteret grundlag og dels gennem erfaringer med at undervise (Lund 2016). Og det er denne refleksivitet vi i projektet tilstræber at styrke. Derfor består projektet af følgende tre elementer:

  • Udvikling på lærerniveau, der giver lærere i ungdomsuddannelser bedre muligheder for at strukturere deres undervisning efter de elever der sidder i klasserummene, således at undervinsingen kan være med til at motivere og fastholde deres elever. Det skal ske ved i teams at arbejde med læreres bevidsthed om deres egen klasseledelse og relationspædagogiske kompetencer.
  • Udbygge og kvalificere den danske viden om og erfaring med QTI-evalueringer (questionnaire on teacher interaction) i en ungdomsuddannelseskontekst, hvor QTI-evalueringer bør anvendes som et samtaleværktøj i dialogen om og udviklingen af den pædagogiske og didaktiske relation mellem den enkelte lærer og dennes elever. Succesfuld implementering af QTI forudsætter, at det sker på det danske sprogs og dansk uddannelseskulturs præmisser. Det betyder, at der er behov for en yderligere validering i forbindelse med udrulning af QTI-værktøjet i KLEO-projektets skoler (HHX, STX, AVU/VUC, SOSU).
  • Udvikling og opsamling af erfaringer omkring ledelsens rolle i forbindelse med at lede og motivere lærere i organisationer under forandringer. Forskningen (Fullan og Marzano et al) viser, at individuel kompetenceudvikling skal understøttes ledelsesmæssigt og organisatorisk, hvis den skal have potentiale til at drive egentlig skoleudvikling. Skoleudvikling kræver således aktiv ledelsesinvolvering og opbakning. I projektet opsamles der viden om og erfaringer med den pædagogiske ledelses rolle i forbindelse med skoleudviklingsprojekter, for herved at skabe fundamentet for kollegiale professionelle læringsfælleskab samt initiere etablering af regionale vidensnetværk på ledelsesniveau.

Projektet er et opskaleringsprojekt, som bygger på erfaringerne fra ROK-projektet. Opskaleringen sker ved, at der uddannes otte KLEO-konsulenter. Disse konsulenter skal forestå skoleudviklingsprojekterne på de nye skoler i projektet. Kompetenceudviklingsforløbet udvikles af forskere ved AU, CUDiM og der vil være løbende sparring med forskere fra CUDiM. Se projektets elementer og progression, oversigtskalender som giver et kalender overblik over alle tre år.