Aktivitets kort

Når du åbner et aktivitetskort, finder du konkrete forløb, der har fokus på at udvikle dine studerendes akademiske digitale kompetencer, Digitale Informationskompetencer, Digitale Deltagelseskompetencer, Digitale Produktionskompetencer, Digitale Ansvars og Sikkerhedskompetencer. Aktivitetskortne beskriver det enkelte undervisningsforløb samt hvad du som underviser skal gøre før, under og efter. De studerendes arbejde i aktiviteten defineres trin for trin så det er let for dig at gøre brug af. 

Digitale vidensniveauer
I denne aktivitet introduceres den studerende til tre vidensniveauer med stigende faglig kompleksitet (det formidlende, det faglige og det videnskabelige Læs mere

Hvad må du bruge fra sociale medier
Hvordan bruger man tekst fra sociale medier som empiri? Hvad må man og hvad må man ikke? Mange tænker ikke Læs mere

Deling af digitale tekster
De studerende får indblik i, hvad copyright-reglerne siger omkring digital deling af tekster, som andre er ophav til. De studerende Læs mere

Datahåndtering i praksis
Studerende skal være i stand til at vise ansvarlig adfærd ved brug af indsamlede data, og sikre at de indsamlede Læs mere

FAKE IT OR MAKE IT
Ved hjælp af rollespil, digital nyhedsproduktion og eksempler, lærer de studerende at forstå processerne bag skabelsen af fake news på Læs mere

Akademisk digital formidling
Aktiviteten Akademisk digital formidling giver kompetencer til den studerende i forhold til fremstilling af akademiske problemstillinger under udnyttelse af digitale Læs mere

Produktion af akademisk indhold til sociale medier
I aktiviteten producerer de studerende et længere indlæg, der tager udgangspunkt i et fagligt område, med henblik på at dele Læs mere

Navigation i og mellem studierelevante platforme.
Studerende, der begynder på en videregående uddannelse, har brug for at navigere på en række studierelevante platforme. Aktiviteten ‘Navigation i Læs mere

Billedjagten
Studerende opnår kompetencer i at kunne forholde sig kritisk til billeder med fri adgang og udvælge troværdige billeder til brug Læs mere

Ophavsret i en digital verden
Ophavsretten i den digitale verden er kompliceret, og viden om muligheder og begrænsninger gør den studerende i stand til at Læs mere

Skab dit akademiske, sociale netværk
I aktiviteten lærer den studerende at udvikle sit netværk ved at anlægge en særlig faglig og akademisk vinkel ved brug Læs mere

Anerkendende skriftlig dialog
De studerende skal lære at indgå i en videnskabelig, skriftlig dialog. De studerende skal lære at underbygge argumentation med referencer, Læs mere

Deling på SoMe
De studerende skal opnå grundlæggende kendskab til ophavsret på internettet og formå at dele videnskabelige produkter på lovlig vis via Læs mere

Interaktive tidslinjer
Den studerende opnår kompetencer inden for digital formidling. Gennem brug af interaktive tidslinjer lærer de studerende at formidle egen viden Læs mere

Skraldespanden – Lugten af Fake News
  Den studerende opnår kompetencer indenfor afdækning af fake news og digitale kilder, således at den studerende bliver i stand Læs mere

Akademisk digital samskrivning
Denne aktivitet har til formål at sætte fokus på en kollaborativ proces og produktion af en digital synopsis. Aktiviteten har Læs mere

Google forbudt (Digitale begrænsninger)
Studerende opnår gennem aktiviteten viden om autoritative akademiske kilder inden for deres fagområde. I en aktivitet, hvor Google er forbudt Læs mere

Synkron skriftlig feedback
Studerende opnår færdigheder i at give synkron feedback på præsentationer i fælles åbne digitale dokumenter så feedback kan modtages, deles Læs mere

Sammen søg & del
Når studerende i samarbejde skriver projektopgaver og andre akademiske opgaver er der brug for at de kan hente referencer ind Læs mere

Deling og samarbejde om referencer
Mange studerende vil på et tidspunkt indgå i et eksternt medieøkologisk netværk, og have et ønske om at dele referencer. Læs mere

Peer-review processer
Aktiviteten henvender sig til studerende, der skal skrive artikler til online peer-review tidsskrifter. De studerendes akademiske digitale kompetencer skærpes ved Læs mere

Mindmap dine noter
Studerende bliver med aktiviteten ‘Mindmap dine noter’ introduceret til effektiv notetagning gennem Mindmap-formatet i digital form. At benytte et digitalt Læs mere

Få styr på formalia med cafemetoden
Akademiske institutioner har formelle krav til studerendes produkter. Kravene handler ofte om sprog, layout og mere håndfaste regler om referencestil, Læs mere

Digital referencehåndtering
De studerende opnår færdigheder i referenceforståelse og -produktion, samtidig med at de skal kunne anvende det digitale referenceværktøj i forhold Læs mere

Skærmdeling samskrivning og deling af dokumenter
Studerende stifter bekendtskab med værktøj til afvikling af online møde med synkron skærmdeling og samskrivning. I aktiviteten skal gruppen udfærdige Læs mere

Kvalificer din digitale formidling
Gennem aktiviteten bliver den studerende bevidstgjorte om sikkerhed i forbindelse med akademisk digital formidling, som fx GDPR, kildehenvisning, citation/plagiering, ophavsret. Læs mere

Multimodalitet og asynkron formidling
De studerende får stillet en opgave, hvor de skal lave en asynkron digital præsentation, hvor tekst, lyd og billede/videomateriale indgår. Læs mere

Effektiv indsamling af data
Aktiviteten har fokus på at anvende et digitalt værktøj til indsamling af data til en akademisk opgave. Der opnås kompetencer Læs mere

(Gen)kend din faglitteratur!
Den studerende opbygger basisviden om sit fags faglitteratur. Den studerende opnår færdigheder i at genkende forskellige varianter af faglitteratur inden Læs mere

Aristoteles tweeter
De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om Læs mere

Rundt om og på tværs
Metoden ‘lateral læsning’ er et supplement til den traditionelle kildekritik, der vurderer enkeltstående webkilder ved hjælp af tjeklister. Med tjeklister Læs mere

Kvalificeret fælles søgning
Informationssøgning er en vigtig digital kompetence for de studerende, der skal finde relevant akademiske litteratur online enten vha. søgemaskiner eller Læs mere

GDPR i praksis
Studerende skal være i stand til at vise ansvarlig adfærd ved dataindsamling, og sikre at de indsamlede oplysninger kan anvendes Læs mere

Zoom ind på fællesskabet
Virtuelle mødeplatforme er på kort tid (foråret “20) blevet ny virkelighed for mange studerende i den daglige nære undervisning. Virtuelle Læs mere

Datadeling for begyndere – GDPR
Den studerende opnår grundlæggende kendskab til GDPR (General Data Protection Regulation), og formår at anvende det i en akademisk praksis. Læs mere

Digitalt referenceværktøj – 1. trin
Denne aktivitet giver de studerende den helt grundlæggende forudsætning og viden for at kunne tage et digitalt referenceværktøj kompetent i Læs mere

Kommentér effektivt sammen (i Word)
Aktiviteten går ud på at kommentere online synkront på og i en opgavetekst mhp at udpege styrker og svagheder (vurdering). Læs mere

Hvem skal jeg følge?
I aktiviteten kortlægger den studerende sit akademiske netværk, og sætter resultatet ind i en digital kontekst. Aktiviteten hjælper den studerende Læs mere

Er det sandt eller falsk?
Denne aktivitet har til hensigt, ved hjælp af digital nyhedsproduktion, at skærpe og videreudvikle den studerendes akademiske digitale kompetencer. Gennem Læs mere

Vælg det rette tidsskrift
Aktiviteten henvender sig til studerende, der har tilegnet sig viden om publikationsadfærd indenfor eget domæne og kender til peer-reviewprocesser og Læs mere

Digitalt referenceværktøj – sværere referencer
Aktiviteten udvider de studerendes brug af det digitale referenceværktøj til at omfatte andre typer af referencer end bogen og artiklen. Læs mere

Open access publicering – undgå predatory journals
De studerende får viden om, hvorfor de skal undgå at publicere i de såkaldte predatory journals. De studerendes akademiske digitale Læs mere

Digitalt videnshierarki
I denne aktivitet optrænes den studerendes evne til at skelne mellem viden på forskellige niveauer; det formidlende, det faglige og Læs mere

Variation i formidling
De studerende får en faglig problemstilling som de skal besvare; og hvor svaret skal formidles ved brug af video og Læs mere

Struktureret tilgang til projektstart
De studerende opnår kompetence i at anvende digitale værktøjer til en mere struktureret tilgang til opstartsprocessen omkring et projekt. De Læs mere

Publicering af akademisk formidling
Den studerende afleverer en formidlingsopgave via en valgt digital publiceringskanal f.eks. podcast, video/lyd eller website hvor det valgte medie skal Læs mere

Vis din viden – web-portfolio
Aktiviteten skal opmuntre studerende til at komme i gang med at udarbejde en digital akademisk web-portfolio, der præsenterer den studerendes Læs mere

Digital idegenerering og co-creation
De studerende får en indførsel i, hvordan de i grupper kan løse en given opgave via et digitalt fildelingsværktøj i Læs mere

Undgå plagiat – digitale tekster
I denne aktivitet præsenteres de studerende for www.stopplagiat.nu, hvor de kan læse om, hvordan de skal henvise til litteraturen i Læs mere

At søge er en opdagelsesrejse
Aktiviteten giver en tilgang til, hvordan de studerende kan gribe den eksplorative søgning an i forbindelse med at få viden Læs mere

Kortlægning af gruppens mediebehov
De studerende undersøger i aktiviteten deres gruppes mediebehov. Først ved at kortlægge forskellige typer af digitale værktøjer ift. samskabelse, søgeværktøjer, Læs mere

Akademiske videoer: Litteraturreview
Gennem en video formidler de studerende, hvordan en database eller et referencesoftware bedst udnyttes når man arbejder med et fagspecifikt Læs mere

Den gode adfærd i online undervisning
En digital, online rundbordsdrøftelse: Hvordan bliver man som studerende en aktiv og kompetent deltager i et digitalt, online læringsfællesskab? Vigtigste Læs mere

Akademisk videopræsentation
De studerende opnår færdigheder i at formidle akademisk viden digitalt, ved at lave korte præsentationer gennem produktion af små videoer Læs mere

Etisk datahåndtering
Gennem denne aktivitet opnår de studerende kompetencer i at omgås og formidle data i situationer, som de vil møde i Læs mere

Publikationspraksis
Der er forskellige traditioner for publicering af forskningsresultater inden for de forskellige fagområder: Mens den videnskabelige artikel er dominerende inden Læs mere

Database-tutorial – DIY!
I aktiviteten stifter de studerende bekendtskab med databasesøgning, feedback og digitale præsentationsformer. Aktiviteten tager udgangspunkt i en konkret kontekst, hvor Læs mere

Fake news eller fakta
I denne aktivitet opnår den studerende ved hjælp af SKRALD-modellen kompetencer inden for afdækning af fake news og digitale kilder, Læs mere

Online faglige fællesskaber
De studerende prøver konkret at indgå i et digitalt netværk, hvor de skal interagere med hinanden med udgangspunkt i en Læs mere

Gruppearbejde i MS Teams
Studerende, der arbejder sammen i grupper om projekter og opgaver får kompetencer i at anvende Microsoft Teams til at understøtte Læs mere

Alerts – hold dig ajour på dit emne
De studerende lærer at opsætte alerts til overvågning af ny information, fra databaser og fra nettet. At modtage nye artikler Læs mere

Textmining og visualisering af data
De studerende får indblik i, hvordan der kan identificeres sproglige mønstre i indsamlet kvalitativt empiri ved hjælp af et digitalt Læs mere

Koordinering af gruppeopgaver
Gruppearbejde er en væsentlig del af mange uddannelser og uddannelsesaktiviteter og meget af gruppearbejdet foregår online. Da medlemmerne i en Læs mere

Online omsorg: Fra dilemma til spilleregler
De studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af, at skabe gode samarbejdsklimaer i de digitale rum. Det er afgørende af den Læs mere

Aftale for online møder og undervisning
De studerende og underviser indgår i fællesskab aftale for rammerne om online undervisning og deltagelse på et givent fag. Denne Læs mere

GO-WI-GO (Søgemaskine vs database)
GO WI GO giver studerende indblik i nogle af forskellene på søgemaskiner som Google, Google Scholar, Wikipedia og databaser. Gennem Læs mere

Hvorfor Open Access?
Gennem denne aktivitet opnår de studerende indsigt i den relativt nye licensform til publikationer, som kaldes Open Access (OA). Mange Læs mere

Forskningstjek!
Denne aktivitet sigter mod at udvikle den studerendes akademiske digitale kompetencer, når det handler om at vurdere og anvende kilder Læs mere

Multimodalitet – mange udtryksformer
De studerende lærer hvad multimodalitet betyder i sammenhæng med akademisk digital vidensproduktion og de får gennem perceptionsteori, genreteori og erfaringsudveksling Læs mere

Del med omtanke
Den studerende opnår gennem aktiviteten grundlæggende kendskab til digital deling af egen produkter og publikationer og andres materialer, som er Læs mere

Visualiseringsværktøj i litteratursøgningen
Læringsmønstret giver de studerende kompetencer til at udnytte et visualiseringsværktøj til at støtte og forbedre arbejdet med litteratursøgning. De studerende Læs mere

Sortér og vurdér dine søgeresultater
Den studerende gennemgår en systematisk sorteringsproces af fundne kilder pba en litteratursøgningsproces. Der afprøves en screeningsmodel som skaber transparens omkring Læs mere

Søgning – en systematisk, kreativ og iterativ proces
Informationssøgning kan være hurtige søgninger efter enkelte materialer eller større søgninger som i denne aktivitet, hvor man skal i dybden Læs mere

Fagets litteratur: Det starter med studieordningen
I aktiviteten udfordres de studerende til at komme med deres eget bud på hvad der er god litteratur indenfor faget. Læs mere

Bliv dus med bloguniverset
Ofte forbinder vi bloggen med noget gammeldags, der drejer sig om deling af personlige oplevelser, madopskrifter, rejsedagbøger og sådanne sysler, Læs mere

Vidensøgning på tværs
De studerende opnår færdigheder i at kunne søge i nye digitale akademiske informationskilder og de opnår færdigheder i forskellige søgemetoder, Læs mere

Video og feedback
De studerende præsenterer projektarbejde eller produkt med video med henblik på at skabe en procesrefleksion og feedback fra enten medstuderende Læs mere

Det gode digitale samarbejde
De studerende lærer at samarbejde digitalt i grupperegi, samtidig med at de øver fastlæggelse af regler og rammer for gruppearbejde. Læs mere

Digitalt referenceværktøj – systematisering af referencer
I denne aktivitet lærer den studerende at bruge et digitalt referenceværktøj til at overskue og systematisere sin litteratur i forhold Læs mere

Studenterprojekter som forskning
Kurset er modulopbygget og målrettet studerende, der ønsker at formidle deres viden til et bredere forum – alene eller via Læs mere

Fusk eller forskning
Den studerende opnår viden om, hvordan de forholder sig akademisk og kritisk til artikler der virker videnskabelige, og hvordan de Læs mere

Protected: Test Til LearningLib
There is no excerpt because this is a protected post. Læs mere

Det gode videomøde
Den studerende opnår erfaring med at planlægge og facilitere videomøder, der skal tjene et specifikt formål. Denne aktivitet afvikles med Læs mere

Digitalt referenceværktøj – bogen og artiklen
De studerende introduceres til et referenceværktøj som et digitalt hjælpeværktøj til at lave korrekte referencer. De studerende introduceres ligeledes til, Læs mere

Tværfaglig remix
De studerende udvikler viden om digital sammensmeltning af fag og metoder, samt evne til at formidle online på tværs af Læs mere

Vær FAIR
Den studerende skal opnå grundlæggende kendskab til, hvordan og hvor datasæt kan organiseres, arkiveres og findes med henblik på genbrug Læs mere

Digitalt samarbejde og samskabelse
De studerende bliver indført i hvordan man i en akademisk kontekst sammen kan løse en given opgave via et digitalt Læs mere

Struktur og systematik i akademisk informationssøgning
Aktiviteten har til formål at styrke de studerendes akademiske digitale kompetencer, ved at styrke de studerendes evner til at udføre Læs mere

Tips og Tricks til litteraturlisten
Det kan være en udfordring for de studerende at lave referencer til andre kilder end bøger og tidsskriftsartikler. I denne Læs mere

Digital referencehåndtering
Aktiviteten afvikles som en workshop hvor der veksles mellem oplæg fra underviseren og hands-on aktiviteter hvor de studerende selv arbejder Læs mere

Fælles digitale noter
Med udgangspunkt i en faglig tekst, udvalgt af underviser, samarbejder de studerende om at tage digitale noter, organisere og dele Læs mere

Følg billedet!
Denne aktivitet giver den studerende værktøjer til at verificere et billedes ophav og spore hvor det optræder på nettet. Aktiviteten Læs mere

Faketjek på din litteraturliste
Den studerende opnår færdigheder i at kunne spotte fake news og ikke-evidensbaseret viden ud fra digitale kilder. Der udarbejdes en Læs mere

Forskning eller ej?
Der findes rigeligt tilgængeligt litteratur på nettet, men ikke alt er af lige høj standard. Det er derfor vigtigt, at Læs mere

Samskrivning uden grænser
De studerende bruger google docs i arbejdet med en studierelateret opgave. De kommenterer hinandens oplæg og reflekterer selv over andres Læs mere

Digital retorik
De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om Læs mere

Den første søgning er sjældent den bedste
Akademiske opgaver forudsætter velvalgte kilder. Valg af gode kilder sker på baggrund af en optimal informationssøgning. Her er søgeord essentielle. Læs mere

Lovlig brug af billeder
De studerende får indblik i, hvad copyrightreglerne siger omkring brugen af billeder og grafik, f.eks. i egne skriftlige projekter. De Læs mere