Del 2 – 3. Cirkelrefleksionsøvelse

Hvad kan henholdsvis understøtte og hindre forankring af entreprenørskab i undervisningen og/eller organisationen
?

Når I diskuterer spørgsmålet, er det nok en god ide at gøre det klart, hvilket niveau I primært diskuterer forankring ud fra: I jeres egen undervisning, i undervisergrupper, på holdet, i afdelingen eller på hele uddannelsesinsitutionen. (slettes inden udgivelse)

Hans Heiselberg                 Skive Tekniske Skole / hlh@skivets.dk
Torben Bastrup                  Teknisk Skole Silkeborg / tbn@tss.dk
Jannie Z Rasmussen          Teknisk Skole Silkeborg / jzr@tss.dk
Kurt Lindholm                     Skive Tekniske Skole / kul@skivets.dk

Her i Skive er formålet med at vi har deltaget i E3U, at forankre innovation og entreprenørskab i hele institutionen. For vores vedkommende er der sat nogle projekter i søen, støttet af fonden for entreprenørskab. Vi er nu ved at have tilegnet os et fundament for at kunne formidle nogle af de teorier som vi har lært.

På spørgsmålet om hvad der kan henholdsvis understøtte og hindre disse tiltag, kan jeg umiddelbart se den fusion vi lige i øjeblikket skal gennemføre men handelsskolen, som en sten på vejen. Nu hedder vi snart Skive College. Så er spørgsmålet bare om det er en af dem man falder over, eller om det er en af dem man kan træde på, på sin vej mod bedre integreret innovation og entreprenørskab. Vi skal nu have alle erhvervsuddannelserne samlet på vores adresse, og HHX og HTX flytter over til handelsskolen.
Jeg ser muligheder for at lave endnu bedre innovationsforløb sammen med de nye fag. Vi kommer til at kunne få megen læring gennem det nye samarbejde. Der er ingen tvivl om at innovation og entreprenørskab har nogle andre nuancer end de som vi ser i fagene.

Formativ evaluering

På afdelingsniveau har vi også prøvet noget nyt. For at trække et af vores emner fra dette halvår frem, vil jeg beskrive hvordan evaluering kan blive mere formativ. Vi afvikler i disse dage eksamen for grundforløbet for tømrere, og i den forbindelse har vi testet en ny fremgangsmåde. Grunden til ændringen er at den nye bekendtgørelse fordrer at grundforløbsprøven skal vare en dag. Tidligere har de arbejdet med et projekt, som de skulle fremlægge teoretisk, samt nogle praktiske opgaver som også skulle vurderes.

Nu har vi så prøvet dette:

Eleverne trækker en simpel opgave, og de løser den i løbet ad 5 timer. Censor og jeg går imens rundt og vurderer processen, og hører eleverne om nogle teoretiske aspekter. Jeg synes at fordelen ved denne fremgangsmåde, er at eleverne føler sig hjemme i værkstedssituationen, og derfor også kan fremføre deres teoretiske viden mere sikkert.
Nu er emnet her i øvelsen jo at understøtte forankring af innovation, og i den forbindelse har denne eksamensform understøttet denne. Fra min kollega har jeg fået positive tilkendegivelser over formen, og det har også vist sig at eleverne faktisk har nydt at være til eksamen på denne måde.

dav
En elev til grundforløbsprøve

Vi har faktisk haft lidt svært ved at se os selv udføre denne prøveform, men efter at vi har testet det, er vi ret positive omkring at bruge den i fremtiden.

Støtte gennem smitte

I vores E3U Del II-opgave uddyber vi hvordan vi vil sprede innovtion og entreprenørskab på Skive Tekniske Skole, og der er mange muligheder nu, gennem de projekter som vi her fra skolen deltager i.

Jeg ser helst lyst på tingene, og jeg mener også at det virker negativt på ens egen tilgang til udfordringerne, hvis man fokuserer på hindringerne, så dem må der være en anden der skriver om.

/Hans Heiselberg

 

Hvad kan henholdsvis understøtte og hindre forankring af entreprenørskab i undervisningen og/eller organisationen?

Når I diskuterer spørgsmålet, er det nok en god ide at gøre det klart, hvilket niveau I primært diskuterer forankring ud fra: I jeres egen undervisning, i undervisergrupper, på holdet, i afdelingen eller på hele uddannelsesinsitutionen,

Hans Heiselberg                 Skive Tekniske Skole / hlh@skivets.dk

Torben Bastrup                  Teknisk Skole Silkeborg / tbn@tss.dk

Jannie Z Rasmussen          Teknisk Skole Silkeborg / jzr@tss.dk

Kurt Lindholm                     Skive Tekniske Skole / kul@skivets.dk

Efter at have deltaget i et helt igennem fantastisk entreprenørskabs forløb og derigennem opnået indblik og praktiske erfaringer, kan jeg se at der er mange strenge at spille på.

Vi kan se at allerede gennemførte undervisnings forløb har inspireret kollegaer og derigennem har været med til at skabe nysgerrighed omkring entrepernørskabs undervisning. Den daglige omgang med dette som Focus punkt har gjort at det er blevet italesat og har været en motivationsfaktor. Vores kollegaer har fundet det særligt interessant at undervisningsformen er værdiskabende og derigennem giver en mening. En stadig og gentagende bevågenhed er vigtig for at understøtte det entrepreurinelle, fremadrettet. Vi har netop haft besøg af Helle Maibom Færgemann fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, ja den Helle J for at lave en ”Teaser” for hele den pædagogiske stab på Hotel og Restaurant Skolen. Denne type af pædagogiske didaktiske indslag og italesættelse af de entreprenørielle principper skal være med til at emnet ikke forankres men fortsat udvikles.

Allerede gennemførte projekter kan bruges som ”best praksis” med det værdiskabende i tanke. Det er helt sikkert i den daglige undervisning hvor vi i fremtiden vil stå stærkest og sikkert der hvor det entreprenørielle vil generere den største værdi for os som skole, elever og deres virksomheder. Vi er rigtig godt i gang på vores hovedforløb, og dette SKAL udbredes til grundforløb, efteruddannelse mv.

På sigt og sikkert i løbet af det kommende år vil der komme en fusion mellem Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College. Jeg ser muligheder for at lave endnu bedre innovationsforløb sammen med handels skolen, ikke mindst set i lyset af at vi starter en ny uddannelse af receptionister. Vi kommer helt sikkert til at værdiskabe på denne konto.

Personligt vil jeg takke af for denne gang og ønske jer alle en fantastisk sommer samt et stort TAK for pædagogisk og entreprenøriel inspiration igennem hele forløbet i E3U.

 

/ Torben Bastrup, Teknisk Skole Silkeborg.

Som Torben nævner i hans refleksion har vi netop på TSS i hele underviserstaben haft fornøjelsen af en eftermiddag sammen med Helle, hvor hun har introduceret alle for begrebet entreprenørskab. Denne eftermiddag sammenfattet med at vi har været 5 undervisere og vores leder af sted på E3U vil helt sikkert være med til at styrke forankringen af entreprenørskab i både vores undervisning og i organisationen.

I vores daglige undervisning tror jeg at vi der har været på E3U, er i gang med en proces med at forankre entreprenørskabet i vores undervisning. Andre undervisere følger med stor interesse vores nye metoder og tilgang til undervisning. Efter vi har gennemført og evalueret de undervisningsforløb som vi har udviklet på E3U, har vi alle haft en så god oplevelse af det, at denne begejstring smitter af på vores kollegaer. Det sammenholdt med at Arne så invitere Helle til at komme og indvie alle undervisere i nogle af tankerne og begreberne omkring entrepernørskab i undervisningen, gør at jeg tror på at vi er godt på vej med en forankring af entrepernørskabet på Teknisk skole Silkeborg.

Der vil selvfølgelig altid være udfordringer og det er der selvfølgelig også hos os, ikke alle undervisere er lige begejstret for begrebet ’entreprenørielt undevisning”. Nogen syntes nok at vi allerede arbejde nytænkende med vores elevere, og derfor finde at det er spildtid at skulle sætte en masse begreber og termer på noget vi allerede gør.

Jeg tror at forankringen omkring entreprenørskab kommer til at ligge meget ved det enkelte underviser og hvilket netværk og arrangementer den enkelte undervisninger involvere sig i. Jeg at entreprenørskabet i undervisningen bliver forankret i vores organisation og at vi når vi om et par år har en ny skolen hvor vi kommer mange fagretningen under samme tag, får åbnet op for at lave undervisning på tværs af fagretning.

Slutteligt vil jeg takke for et godt og lærerigt forløb – jeg tager en masse viden med mig, som jeg gradvist er ved at intrigere i min undervisning.

Jannie

 

Hvad kan henholdsvis understøtte og hindre forankring af entreprenørskab i undervisningen og/eller organisationen?

Isoleret set så tænker jeg ikke, at hverken en fusion eller en fysisk ny skole, er lig med garanti for udvikling og forankring…eller for den sagsskyld den sikre opskrift på modvind og hindringer. Jeg tænker i stedet, at lærere og ledere som vil nå hinanden i en fælles bestræbelse på at implementere og forankre, er den udslagsgivende kraft. At den enkelte lærer eller leder, så kan være “havnet” i et lærerteam eller en afdeling som ikke helt deler samme opfattelse af tingene, kan jo så hindre, at ikke alt energi bliver brugt på pædagogisk fremdrift eller forankring af en entreprenøriel ånd i afdelingen. Faktisk er det jo sådan, at selvom det ikke havde handlet om entreprenørskab og forankring, så vil der være personalegrupper, som alene i uforudsigeligheden af undervisningen, vil kunne blive fanget i negative og ridgide forestillinger om helvedes indtog på jorden.

Som leder tror jeg der ligger en gevinst i, at jeg tydeligt opfordrer til og forventer forsøg med undervisning baseret på de mere induktive pædagogiske metoder i entreprenørskab og innovation. Heri forventer jeg også, at nogle lærere (og ledere) vil være tøvende og måske ligefrem blokkerede. I deres tanker vil de vil sikkert opleve sig selv som fremmede i deres adfærd…befinde sig langt udenfor normal komfortzone og handlefelt. De vil sikkert også tænke, at deres kolleger og elever ikke vil kunne tage deres pludselige praksisændring seriøs og professionel. Nogle vil afholde sig fra at prøve på noget som helst, da de har en forforståelse af, at entreprenørskab og innovation kun kan bruges til egentlig produktudvikling. Så derfor hører det ikke hjemme i hverken engels, matematik eller cnc bearbejdning. Her har jeg som pædagogisk leder en opgave i, at omskrive og “nedbryde” definitionerne, så de i stedet bliver til appetitlige og let tilgængelige retter, som blot kan være værktøjer og redskaber ud i at kvalitetsudvikle den iøvrigt pressede traditionelle pædagogiske praksis og dagligdag.

 

Kurt Lindholm, Skive College – Metal