Hvad sker der med lærerrollen, når entreprenørskab indarbejdes i undervisning og/eller man laver hele entreprenørskabs-/innovationsforløb?

Næst sidste cirkelrefleksionsøvelse på E3U5. maj.2017.

Gruppe 4 –AP

Lærerrollen i entreprenørskab undervisning er måde at udøve undervisning hvor man tør give ansvaret fra sig på – hvilket kræver mod og overskud. Samtidig er det meget vigtig at man kender alle mål for uddannelsen man gennemfører forløbet i for at sikre at målet nås – vel og mærke hvis der er konkrete mål/indhold.
Et sted hvor der vil være gode muligheder for at eksperimenter og udfordre eleverne er i de valgfag/valgfrie speciale fag, områder der ofte er til for at give eleverne mere og bredere forståelse for uddannelsens indhold på et højere niveau og eller at udvide den viden der ligger ud over det der forventes i grunduddannelsen.
For at undervisningen kommer i mål er det vigtig at man som underviser har tegnet en præcis ramme op for indholdet, formål og målet med forløbet – det betyder ikke at det nødvendigvis er det samme man arbejder med, nærmere tvært imod er det et sted hvor alle kan arbejde med egne interesser eller mangler ind i en fælles ramme, i forhold til uddannelsen. Det gælder både individuel/selvstændigt, men også gerne i grupper for at få den fornødne gode sparring om at udvikle tingene i retning af målet. Underviserens rolle bliver her ikke at være ekspert, men den gode facilitator – der kender målet og styrer i retning af det gennem hele forløbet.
Underviserens rolle skifter imellem at være den gode coach, inspirator, den der forsøger at have overblikket, men lader ansvaret ligge ved eleverne i processen. Undervejs kan der opstå situationer hvor der opstår uoverensstemmelser som skal løses inden det udvikler sig til i værste fald at blive til en konflikt imellem eleverne, forskellighed er ok, men ikke en konflikt. Her handler det om den gode vejledning for at kvalitetssikre målet for opgaven og at alle kommer til orde, får indflydelse og lærer af forløbet og kan anvende det i praksis efter følgende.
Præsentationen af produkt og proces er meget vigtig at få evalueret på en god og fornuftig måde hvor det er vigtig at der bliver givet konstruktive tilbagemeldinger så der i fremlæggelsen vil blive givet god ”Feedback” der udvikler eleverne til at kunne lære af det de kan supplere eller ændre opgaven med til en anden gang, måske endda noget de kan tage med direkte ud i deres praksis efter flg.
Under hele forløbet må det forventes at underviseren er den gode rolle model der kan vejlede imod målet, men ikke nødvendigvis der har viden til at kunne udføre og gennemskue alle opgavens aspekter. Det hele handler om innovation, udvikling på en ny og inspirerende måde der giver ejerskab til dem der løser opgaven.

Opgaven gives videre til Johan og Henrik.
God arbejdslyst.
Arne

Tak til Arne.
Jeg er meget enig i Arnes overvejelser, specielt i det med måden at udøve undervisning på, hvor man tør give ansvaret fra sig og lade eleven prøve grænser og tage ansvar. Arne nævner også at valgfag kunne være et sted hvor entreprenørskabsundervisning vil falde naturligt, hvilket jeg også er enig i.
Hvad sker der med lærerrollen, når entreprenørskab indarbejdes i undervisningen og/eller man laver hele entreprenørskabs/innovationsforløb?
Når entreprenørskab indarbejdes i undervisningen ser jeg lærerrollen som den vejledende, tolerante og støttende rollemodel, som bidrager til det positive og tolerante læringsmiljø hvor det at fejle ikke forbindes med noget negativt men som en nødvendig del af den entreprenørielle læringsproces. Lærerrollen skal opfordre til at eleven arbejder eksperimenterende men samtidig også fastholder den faglige fordybelse. Hvis entreprenørskab skal indarbejdes med succes kræver det, at lærer og skolens øvrige personale tager ejerskab for den intreprenørielle tanke. Jeg har gennem min tid som underviser erfaret, at det med at en skole tager ejerskab, og at underviserne har og viser interesse for en omstilling er det som er udslagsgivende for om noget lykkes eller mislykkes. Man kan udarbejde nok så mange strategier, netværk og tage nok så mange pædagogiske overvejelser, men har skolens personale ikke interesse for emnet så bliver det kun en ”døgnflue”
Når spørgsmålet stilles ”hvad sker der med lærerrollen når entreprenørskab indarbejdes i undervisningen” Så lægger spørgsmålet op til at der forventes en ændring fra noget eksisterende til noget nyt og bedre. Jeg er sikker på at den entreprenørielle undervisningsform uden de store sværdslag kan implementeres i undervisningen på Skive Tekniske Skole da hovedparten af underviserne allerede afspejler den vejledende, tolerante, fejl-accepterende og støttende lærerrolle. Derimod er der mange opgaver, projekter, evalueringer og bedømmelsesmetoder som skal revideres.
Opgaven gives videre til Johan.
God arbejdslyst.
Henrik.

Tak til Arne og Henrik for de fine og velvalgte ord – hvilke jeg også tilslutter mig i kor.

Jeg vil dog her tilføje, at det for mig er en hårdfin balance mellem ejerskab – i dette tilfælde mellem elevernes og underviserens ejerskab af den givne opgave. Her tænker jeg tit, at der kan opstå en konflikt af interesse – hvem ‘vil det mest’, eleverne eller underviseren. I tilfældet af en “normal” skoleopgave, vil det være lettere for underviseren at skyde ansvaret ud på eleverne, da målet står helt klart og underviseren kender facit + vejen hen til facit. I tilfældet ved den entreprenante undervisning, vil underviseren ikke nødvendigvis kende facit eller løsningen på den stillede opgave. Dette kan forsage, at underviseren i visse tilfælde, er nødt til at bruge mere energi på at trække – sparre – vejlede og i visse tilfælde, styre eleverne i den retning, som er nødvendig for at nå i mål.