Cirkelreflektion omkring feedback og evaluering

Johan Braae, TSS

Hvilke udfordringer kan jeg se ved evaluering og eksamener i entreprenørskabsundervisning med entreprenørielle elementer?

Rent lavpraktisk er der risiko for, at evalueringen kan blive for abstrakt og ikke konkret nok, når vi taler entreprenørskabsundervisning og entreprenørielle elementer i undervisnigen. Dette kan komme til udtryk i situationer, hvor opgaven er stillet, men ikke med et konkret slutmål. Dvs. at jeg som underviser, skal evaluerer et slutprodukt, som jeg på forhånd ikke kender løsningen på.

Det kunne f. eks. være en kreativ hovedret, som mine elever skal lave i køkkenet. De får en lukket råvareliste med et eller flere benspænd i retten – f. eks. hovedemne, tilberedningsmetode eller en klassisk sauce skal indgå i retten. Resten af retten vil derfor være op til den enkelte elev, hvordan vedkommende vil lave fortolkningen. Her kan det være vanskeligt at være konkret og nøgtern og samtidig holde feedbacken til få konkrete emner på tallerkenen, for ikke at komme til at forvirre eleven og også komme til at vurdere eleverne på forskellige parametre.

Det er efter min mening ikke umiddelbart en god idé at have “frie tøjler” ift. entreprenørielle opgaver på alle niveauer, eller rettere sagt, så skal de nok omgås mere konkret, hvis de indføres på et lavere niveau, hvor eleverne ikke har den fornødne basisviden til at benytte og forstå den mere abstrakte opgave og tilsvarende feedbacken.

 

Tak til Johan.
Jeg er meget enig i Johans udmelding på at der skal være meget fokus på hvor eleverne er i deres niveau for viden og at det er vigtig med en god basis viden og kunne for at kunne arbejde entreprenant.
Arne

Cirkelrefleksion 4 AP

Hvilke udfordringer ser I ved feedback, evaluering og eksamener i entreprenørskabsundervisning/undervisning med entreprenørielle elementer?

Feedback

Det er vigtig ved al form for tilbagemeldinger at have det med en positiv tilgang og se mulighederne frem for begrænsningerne eller helt konkret at kunne se mulighederne i det der er under udvikling og bringe det til den næste fase af udviklingen – det skal gøres på elevens præmisser og ikke på faglærerens ambition eller vidensniveau, men alene bringe eleverne ind i den nye tænkemåde/ abstraktionsniveau der gør at der for ”dem” alle sker så stor og hurtig udvikling som de er i stand til at bygge på i forhold til deres vidensniveau teoretisk og praktisk faglig.

Evaluering

Evaluering skal bygge på ovenstående omkring Feed Back – her er det vigtigt med fokus på alt det positive suppleret med dialog på en udfordrende måde som gør at eleverne sammen med bedømmeren/ tilbagemelderen lader sig inspirere og tør gå i gang igen for at forandre og eller forbedre det der ikke i første omgang lykkedes – det er vejen til succes konstant at bygge videre på det kendte og udfordre alle i en sådan grad at de alle kommer frem til en fremadskridende progression i viden og færdigheder såvel teoretisk som praktisk, men også at det i faglige uddannelser sker som en udvikling af oplevelser og produkter koblet sammen til en helhed – det gøres bedst ved at gøre det hele handlingsorienteret og helhedsorienteret undervist hvor alle fagligheder indgår i udviklingen og evalueringen.

Eksamener

Eksamener i entreprenørielle undervisningsforløb kan være meget vanskelig da det ikke altid vil kunne være klare mål for hvad processen og produktet skal være.
For at det kan gøres på en fair og uvildig måde er det vigtig at der laves en meget præcis beskrivelse af hvad der bedømmes og hvad forventninger der er til slutproduktet og ikke mindst hvordan det skal præsenteres/ fremvises til bedømmelsen ved eksamen.
Ud over ovenstående er det det vigtigt at censor og eksaminator har afstemt hvad og hvordan bedømmelsen skal foregå da man her ofte vil opleve meget forskellig opfattelse af opfyldelsen af målet for eksamen i værste fald en der ikke består og en top karakter for samme præstation.
Det er i og for sig uinteressant på hvilket niveau der er bestået en eksamen, men alene fokus på der kan bestået eller man er dumpet.

Uanset hvad der arbejdes med på H&R skolen i Silkeborg mener jeg at stort set alt undervisning gennemføres og bedømmes på en entreprenant måde … det er måske en påstand, men er det ikke korrekt skal vi måske overbevises om det modsatte, men vi kan alle blive inspireret og klogere på andre måder at udføre det på.
Opgaven gives videre til Henrik.

Tak til Johan og Arne.

Feedback:

Som Arne skriver skal feedback til eleven gives med fokus på det positive, helt enig. Jeg tilstræber at 2/3 af min feedback er positiv og højst 1/3 fokusere på hvad eleven kunne have gjort bedre. Jeg starter og slutter med den positive feedback og ligger den ”negative feedback” midt i samtalen med eleven.

Evaluering:

Johan skriver at der er risiko for at evalueringen kan blive for abstrakt og ikke konkret nok når vi taler entreprenørskabsundervisning. Denne problemstilling står jeg selv med når jeg underviser værktøjsmagerne hvor det endelige slutmål ligger fast og ikke er til diskussion, samtidig med at undervisningen skal indeholde innovation og entreprenørskab. Jeg tror løsningen ligger i en accept i at ikke al undervisning egner sig til den entreprenørielle undervisningsform.

Eksamen:

Jeg føler ofte at jeg ved bedømmelse af mine værktøjsmagerelever, i faget innovation, mangler en ”målestok” til at måle elevens kompetencer og færdigheder med. Ofte bliver min entreprenøielle bedømmelse blændet af elevernes arbejdsindsats og på hvordan projekterne præsenteres, mens projekternes entreprenøielle værdier kommer til at står i skyggen. Jeg tror vi skal tænke nye måder at afholde eksamen på i forbindelse med entreprenørskabsundervisning, og vi skal i særdeleshed overveje hvad og hvordan vi bedømmer eleven ved integrering af entreprenørskab i en faglig kontekst.

Henrik

En kommentar

  1. Her kommer endelig lidt kommentarer fra mig:
    Johan: Jeg er så enig i, at abstrakt feedback udgør et problem. Jeg har lige haft en gruppe studerende, der selv i den afsluttende opgave skrev, at de ikke havde fået feedback nok – de er nok den gruppe ud af 11 grupper, vi har brugt mest tid på, men de har bare ikke forstået det, fordi det var for abstrakt… Ligeledes er jeg enig i, at den “entreprenørielle spillebane” klart skal tilpasses elevernes viden, erfaring og modenhed.
    Arne: Helt enig i, at man kommer længst med en positiv tilgang med fokus på mulige udviklingsområder. Ligeledes er det vigtigt at inspirere, men måske også genere/provokere en lille smule en gang i mellem. Til slut er det helt sikkert vigtigt, men svært at beskrive forventninger og bedømmelsesområder præcist.
    Henrik: Jeg er helt enig i, at ikke alle discipliner/moduler/fag skal “entreprenørificeres” – der er også brug for grundviden og -færdigheder. Ligeledes genkender jeg helt sikkert det her med at ende med at have fokus på arbejdsindsats og præsentationen af arbejdet – også fra mange kolleger 🙂

Lukket for kommentarer.