Cirkelrefleksionsøvelse 3 – Taksonomier de 4 dimensioner

Henrik Rathje

Hvordan vil jeg arbejde med de 4 dimensioner i undervisning?

Da de første erhvervsskoler, i starten af 1800 tallet blev grundlagt var skolernes kerneydelse undervisning med fokus på faglig kompetenceudvikling hos eleverne. Senere er ordet undervisning blevet skiftet ud med læring, samtidigt med at der er kommet flere og flere grundfag på skemaet. I dag er erhvervsskolernes kerneydelser stadig den faglige kompetenceudvikling men grundet globaliseringen og den gennemgribende forandring af samfundet er innovation og entreprenørskab blevet kompetencemål som skal implementeres i erhvervsskolernes pædagogiske praksis.  Udvikling af entreprenørielle kompetencer hos eleverne udfordrer erhvervsskolerne og deres undervisere. Hvordan forløber og hvad indeholder et værdiskabende entreprenøiellt undervisningsforløb?

For at udvikle mit næste undervisningsforløb, så det lever op til ovenstående spørgsmål, har jeg tænkt mig at anvende de fire dimensioner handling, kreativitet, omverdens-relation og personlig indstilling. Det påtænkte undervisningsforløb omhandler værktøjsmageruddannelsen hovedforløb H3 hvor innovation er et af fagene i et 10 ugers teori/praktik forløb. Kompetencemålene i de 4 dimensioner målretter mit fokus på hvilke entreprenøielle kompetencemål, viden og færdigheder eleverne skal opnå gennem forløbet. Jeg ser også de 4 dimensioner som et værktøj til at italesætte entreprenøriell værdiskabelse over for eleverne. De opnår herved en bevidsthed om hvad der er målet, hvilket jeg tror vil motivere dem til at indgå i entreprenøielle processer. Når det kommer til evaluering, feedback og refleksion ser jeg også de fire entreprenørielle dimensioner som et godt værktøj, der skaber klare mål og gennemsigtighed for hvad der evalueres og måles på. 

Refleksionsøvelse om taksonomiens fire dimensioner efter seminar 3 Gruppe 4 – Arne Tang-Petersen, Teknisk Skole Silkeborg.
Hvilke muligheder ser du for at arbejde med taksonomiens fire dimensioner i din daglige praksis?
Vekseluddannelses princippet består af ”De fire dimensioner handling, kreativitet, omverdens relation og personlig indstilling” er noget der kommer i spil hele tiden og kan være et vigtigt redskab når der tales om entreprenørskab. De 4 dimensioner er interessante at ”ligge” ned over et konkret projekt, uddannelse eller tema for enkeltpersoner.et hold eller en klasse. Mulighederne er mange når man arbejder med de 4 dimensioner. Her kommer et eksempel hvor der er taget udgangspunkt i taksonomiens fire dimensioner
I vores projekt bygger det hele på samspillet med alla aktører.
Her er det eleven i centrum, virksomheden som ansvarlig for praktik delen af uddannelsen og skolen som binder det sammen med teoretiske og praktiske øvelser der sikrer at bredden er med i hele uddannelses forløbet, men også at alle lærlinge bliver dannet til samfundet som en alment velfungerende person på det arbejdsmarked man har taget de første skridt ind på i form af en start på uddannelsen.
Det hele handler om at få det til på en helhedsorienteret måde at få gennemført og afprøvet/dokumenteret kompetencerne inden for fagene. Det skabes i samarbejde med de 3 aktører lærlingen, mesteren og skolen. Alle vores erhvervsuddannelser bygger på en kombination af de 3 ting som er væsentlig for at bygge viden på igennem hele forløbet og her have fokus på at niveauet for indlæring hele tiden udvides med et højere niveau eller at der bygges nye fag og elementer der komplementere deres viden og behov for praktisk adfærd og kunnen.
Eleverne handler på praktiske udfordringer som er /bliver udmøntet i færdige produkt/oplevelser hver dag.
Produkterne bliver/er evalueret både internt og eksternt, af forskellige kunder/grupper altså af en omverdensrelation.
Elevernes kreative evner er blevet udfordret igennem brugen af double Diamond modellen samt den kognitiv kapacitets skift mellem faser, hvor eleverne arbejderindividuelt (divergent) og i grupper/teams i virksomhederne(skolen) (konvergent).
Den personlige indstilling er vigtig for hvordan alle gæster/kunder oplever ydelsen, samt hvordan samarbejdet fungerer på arbejdspladsen. De skal være konstruktive og kompetencebeviste igennem alt det arbejde de udfører og igennem det skal de kunne se værdien af de didaktiske overvejelser de hver dag foretager sig og beslutter sig til at udføre.
De 4 dimensioner kan eller skal ikke stå alene, de supplere hinanden i en meningsfuld form.
Jeg ser Henriks indlæg som den historiske vinkel, hvordan det ”har” foregået og ”fortsat” foregår bare i en mere tidssvarende kontekst og sammensætning/sammenhæng. Det fortæller mig at vi arbejder med emnerne /metoderne som vi bevidst og ubevidst har gjort altid – det vi gør her er at skærpe opmærksomheden på hvordan vi skærper egen bevidsthed om hvordan det virker bedst i forhold til tiden vi befinder os i – koblet op til målsætningen om ”AT ALLE SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN”
Rigtig fint at dele bevidstheden om hvad der væsentlig for uddannelser i dag.
/ Arne Tang-Petersen, TSS.

Johan Braae

Hvis jeg skal prøve at sammenfatte og kort konkludere på, hvad Henrik og Arne skriver, så må det naturligvis være, at de 4 taksonomier allerede er en stor del af den måde, som der bliver undervist i erhvervsskolerne. Det samme gælder også som Arne skriver, at man hos erhvervsskolerne, også er et bindeled mellem den offentlige lovgivning og private virksomheder.

Hvis jeg skal være mere konkret ift. min egen undervisning, så vil jeg gøre prøve at arbejde mere direkte med de 4 taksonomier. Ift. omverdenen, så vil jeg prøve at indkalde virksomheden til elevens midtvejssamtale og dermed opnå en direkte sparring med erhvervslivet.

Omkring kreativitet, så har jeg allerede taget flere af de modeller/værktøjer/praksisser i brug, som vi har modtaget på kurset. Her er tale om bl.a. “negativ brainstorm”, “de 100 eksempler” fra Rikke Hansen. Også den divergente og convergente brainstorm fra “double diamond” har jeg brugt med stor succes. Det hjælper mere introverte elevtyper til også at byde ind med ideer, når de først får muligheden for at komme med ideer for sig selv.

Omkring personlig indstilling, så er det utroligt vigtigt at eleverne får ejerskab. Dvs. at det tværfaglige projekt skal være et gennemgående tema i alle de 10 uger, hvor eleverne er på skole. De arbejder sideløbende med dette i starten, som en kreativ proces i store grupper, uden de kender slutmålet. Dette skulle gerne hjælpe eleverne til at tage mere ejerskab for deres læring, men også over deres egen fremtoning og lære af hinanden.

Handling skulle gerne opstå ud af at eleverne kommer til nogle konklusioner ud fra deres arbejde i det tværfaglige projekt, hvor de konstant arbejder med det samme emne, men på nye måder – altså mange måder at anskue det samme “problem” på. Her skulle eleverne gerne kunne lære at bruge disse metoder i andre sammenhænge.

Johan Braae TSS

 

En kommentar

 1. Kære alle 3

  Hermed mine “five cents”:

  -Jeg er meget enig med Henrik i, at de 4 dimensioner i høj grad kan hjælpe erhvervsskoler og uddannelsessystemet i bred forstand med at leve op til de krav og kompetencemål, der stilles idag. De er måske også et bud på begrebet/konceptet “21st century skills”, som florerer på godt og ondt p.t.
  -Arne du viser meget fint, hvordan de 4 dimensioner faktisk er meget naturlige på erhvervsskolerne På den måde er de måske på en måde ikke så svære at implementere, da I har arbejdet med alle dimensionerne (i mere eller mindre grad) tidligere. Det ser lidt anderledes ud på f.eks. STX, hvor omverdenskontakten har været temmelig begrænset, og de kreative udfoldelser undtagen i helt bestemte fag som billedkunst har været meget begrænsede.
  -Sidst men ikke mindst er jeg rigtig vild med, at du prøver at vise, hvordan du helt konkret kan se, at du/I kan arbejde med de 4 dimensioner i jeres projekt: Fedt at invitere “omverdenen” i form af praktikvirksomhederne ind i forbindelse med midtvejsevaluering – jeg har selv kigget lidt på, hvordan eksterne stakeholders kan bruges i forbindelse med feedback for eleverne/de studerende. Rigtig fedt at du er opmærksom på, at handlingsdimensionen netop ikke kun handler om at handle, men også at opnå konklusioner og kunne reflektere.

  God påske!
  Helle

Lukket for kommentarer.