Nyudgivet evaluering: efteruddannelse i entreprenørskab når bredt ud

E3U efteruddannelsen i entreprenørskab aflsluttede i april 2017 to års udviklingsfase, og nu er det tid til at gøre status. Den nyligt udgivne evalueringsrapport viser, at det især er undervisere uden tidligere erfaring med entreprenørskab, som har deltaget, og at læringsudbyttet generelt har været højt.

To års udvikling af projektet E3U – efteruddannelsen i entreprenørskab er nået til vejs ende. Tre pilotforløb er gennemført med i alt 118 dimittender, og samlet set 15.000 timer efteruddannelse er afviklet.

Hensigten med projekt E3U var at udvikle lærernes og undervisernes kompetencer i entreprenøriel undervisning, og på den måde også sikre en højere grad af progression igennem alle uddannelsestrin. Desuden skulle efteruddannelsen i entreprenørskab forankres, uddybes og opskaleres i hele landet efter udviklingsfasen var overstået.

E3U er derfor opbygget sådan, at undervisere og lærere fra alle uddannelsestrin deltager i samme undervisning og sparrer med hinanden. Den nyligt udgivne evalueringsrapport viser også overordnet en lige spredning mellem deltagere fra grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

E3U når bredt ud. Over 50 forskellige uddannelsesinstitutioner fra et bredt udsnit af Danmark har deltaget, og stort set alle typer af fagligheder er repræsenteret. Flere deltagere fremhæver desuden arbejdet på tværs af uddannelsestrin som noget positivt ved efteruddannelsen.

E3U ændrer undervisningspraksis

Ikke kun den faglige spredning indikerer, at E3U favner bredt. Evalueringsrapporten viser også, at tre ud af fire deltagere ikke tidligere har været på en efteruddannelse i entreprenørskab. Dette gælder næsten ligeligt på tværs af de tre uddannelsestrin.

Det tyder dermed på, at E3U har fat i de nye og mere uerfarne inden for entreprenørskabsundervisning, hvilket understøtter målet om at udbrede kompetencer i entreprenøriel undervisning.

Yderligere giver langt over halvdelen af deltagerne udtryk for, at de forventer at ændre på deres undervisningspraksis efter at have deltaget på E3U.

Deltagere anbefaler E3U

Evalueringen viser, at der på alle læringsområder blandt deltagerne vurderes et højt læringsudbytte. De tre læringsområder er “Faglig viden” “Metoder” og “Didaktisk forståelse”.

Deltagere fra grundskolen vurderer særligt læringsudbyttet højt, mens undervisere fra de videregående uddannelser har givet udtryk for en stigende tilfredshed fra det første til det tredje forløb af efteruddannelsen.

Dog hersker en overordnet tilfredshed med uddannelsen, hvilket særligt kommer til udtryk idet næsten alle deltagere siger, at de vil anbefale E3U til andre.

Videre forløb

Selvom udviklingsfasen af E3U efteruddannelsen i entreprenørskab nu er ovre, vil E3U stadig blive udbudt, så forankringen og opskaleringen fortsættes. Med erfaringerne fra de tre pilotforløb bliver E3U fremadrettet udbudt i tre versioner.

Det oprindelige 3-måneders forløb bestående af 3 seminarer udbydes to gange årligt af Center for Undervisningsudvikling. Desuden er mulighed for skræddersyede forløb ved kontakt til centeret. Endeligt vil E3U blive udbudt som enkeltfag på masteruddannelsen i IKT og Læring på AAU.

Læs mere:
  • Se de aktuelle E3U-tilbud her
  • Læs hele evalueringsrapporten her
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like