Viden om online dialoger

Introduktion

På denne side vil en mere generel viden omkring online dialoger blive præsenteret. Dernæst vil potentialer i online dialogisk undervisning blive udforsket i en interaktiv præsentation. Afslutningsvis vil opmærksomhedspunkter omkring afholdelse af online dialogisk undervisning blive gennemgået.

Knapperne herunder fungerer som en indholdsfortegnelse, men tager dig også ned på den tilsvarende del af siden, hvis du trykker på dem.

Samantha (Wiki Ed) / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
Samantha (Wiki Ed) / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Online dialoger

I mange år er tanken om online tilstedeværelse blevet drøftet i litteratur om online undervisning. Som Norm Friesen (2011) påpeger, udgør disse ændringer i tid og rum, at der eksisterer et utal af multimodale 'her' og 'nu’er'(Here and nows). Her og nu opleves derfor ikke længere kun i en eksisterende, nuværende ansigt til ansigt samtale - men bliver i en online synkron dialog en sammenvævning af 'parallelle tilstedeværelser og 'parallelle geografiske lokaliteter'. Læreren og eleven taler ikke kun sammen - de taler sammen på en bestemt digital platform - der har en række funktionaliteter, der påvirker dialogen. Microsoft Teams har flere funktioner end f.eks. Facetime. Hver platform muliggør også bestemte modaliteter (tekst, video, lyd, billeder, humørikoner osv.), og dette er med til at definere de muligheder, der er for undervisningen gennem dette medie. Det vil sige, at valget af platform også er et valg med hensyn til de former for dialog, der bliver mulig. Når man snakker sammen online, er læreren og eleverne sandsynligvis ikke det samme sted, f.eks. på institutionen, men istedet mest sandsynligt i hvert deres hjem. Netop derfor er det vigtigt, at man som lærer vælger det program, der giver en mulighed for at have den type dialog, man ønsker at undervise gennem. Grundet manglen på kropslige signaler og tavse indikationer på stemning, kan online dialoger kræve en langt højere grad af åbenlyse og ligetil udsagn, artikulationer omkring følelsesmæssige aspekter, humor og ironi. Friesen(2011) argumenterer for, at online-dialoger muligvis kræver mere arbejde, at holde spontane og autentiske i deres udtryk, og at det kan kræve erfaring og øvelse, at mestre online dialoger. 

Susan Simpson (2003), beskriver at online dialoger kan opleves som fremmedgørende og udmattende, og at træthed kan forekomme hurtigere, sammenlignet med traditionelle ansigt til ansigt-samtaler. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, hvordan man opbygger og opretholder elever og læreres personlighed og personlige tilstedeværelse, når man kommunikerer gennem videokonferencer. Det betyder også, at du skal være opmærksom på, hvor meget af dit krop og ansigt, der er synligt, når du taler (i kamerazonen), og fra hvilken vinkel kameraet filmer dig. 

Photo by Jonas Leupe on Unsplash
Photo by Jonas Leupe on Unsplash

Jane Evans (2009) forklarer, at man skal være opmærksom på, hvordan man bevidst opretter og opretholder kontakt online. Dette kan være gennem øjenkontakt, men også gennem en bestemt brug af stemme, eller hvordan du positionerer dig kropsligt i forhold til web-kameraet. Udtrykket i dine øjne, din stemme og din krop bliver ikke mindre vigtige, når kommunikation er online. Tværtimod kan det siges, at det bliver endnu vigtigere.

John Suler (2004; 2008) hævder, at online-dialoger kan have deres egne styrker og fordele sammenlignet med ansigt til ansigt dialoger. Nogle føler at online dialoger er mindre intense og intime - som dermed kan give en stærkere 'zone til refleksion' (Suler, 2008). ‘Zoner til refleksion’ er den zone, hvor samtalerne er lettere at udforske i deres eget indre fantasifulde rum, samtidig med at de opretholder den dynamiske og spontane dialog. 

Det digitale værktøj eller platform, der bruges til online-dialogen, kan også indeholde nye muligheder for at udforske den etablerede relation, og som Suler(2008) beskriver det, påvirkes dialogen af programmets design og interface af programmet. Bengtsen og Mathiesen (2014) har drøftet den epistemiske underbygning af digitale værktøjer, og hvordan de kan interagere med, og negativt påvirke, deltagerne i dialogen. For eksempel kan en afbrydelse af en person i videokonference føles mere stødende end i lignende ansigt til ansigt-situationer, da man ikke kan formidle, at man afbryder igennem sit kropssprog. Desuden kan baggrundslyde bliver forstærket, og blive mere fremtrædende i en online dialog - hvilket kan være uhensigtsmæssigt eller forstyrrende. Online-dialogen kan derfor ses som en del af et bestemt kommunikationsformat (Bengtsen & Jensen, 2015; Bengtsen & Nørgård, 2018), og det digitale værktøj, man benytter til at afholde den, skal ikke kun ses som en ekstern del af dialogen, men som en central del af dialogen, dens indhold og det dialogiske flow.

Photo by Brooke Cagle on Unsplash
Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Potentialer ved online dialoger og undervisning

Brug af værktøjer som videokonferenceprogrammer, giver dig muligheden for at skabe legende og lærende dialoger - online -og på måder, der ellers ikke ville være muligt. Videokonferencesystemer som Skype, Google Hangout, Zoom, FaceTime og Microsoft Teams giver dig mulighed for, at oprette forbindelse til mennesker over hele verden og udnytte dette i din undervisningssituation. Brug af videokonferenceprogrammer som et virtuelt læringsmiljø, giver dig mulighed for at møde og interagere med flere eksperter og elever på en gang. 

Online dialoger åbner op for flere muligheder, som man til fordel kan udnytte i sin undervisning. Klik på nedenstående overskrifter, og gå på opdagelse i nogle af de muligheder, der åbner sig op ved at lave online dialogisk undervisning

Selvom du er eksperten omkring din undervisning, din skole og dine elever, kan man som lærer ikke vide alt om alting. Når du laver online undervisning, har du mulighed for at inddrage eksperter indenfor forskellige områder. Det kan være, du gerne vil booke en ekspert til at komme ud i din undervisning, men denne ekspert bor for langt væk, eller i et andet land. Med online undervisning og videokonferenceprogrammer, kan du invitere denne ekspert med ind i din undervisning uden behov for transport. Vi ved også fra Robert Sternbergs forskning i lærings- og tankegangsformer (Sternberg, 2010), at det at udsætte sig for forskellige undervisere og eksperter, i sig selv er opmuntrende for eleverne og opfordrer til nye måder at lære og forstå på.

At blive udsat for nye læringsmiljøer, og se teori integreret i professionel praksis, er centralt for nye og innovative lærings- og undervisningsmetoder. Ekskursioner til andre dele af Danmark eller andre lande, kan være dyre og upraktiske, og måske slet ikke en mulighed på din uddannelsesinstitution. Ved at bruge videokonferencesamtaler kan du, sammen med din klasse eller dit team, besøge steder og mennesker, som ellers kan være vanskelige eller endda umulige at få kontakt til. At virtuelt besøge professionelle eller kulturelle steder, stimulerer og motiverer dine elever, og den multimodale opsætning, gennem din online undervisning (Kress, 2009), muliggør ‘dybe læringsmetoder’ (Biggs & Tang, 2007) på andre måder end traditionel klasseundervisning. Den multimodale opsætning og dets design, er også en måde at gøre denne kontakt tilgængelig, og det muliggør forskellige former for onlineudtryk, der styrker 'online empati' mellem partnere i dialogen (Evans, 2009). Udover dette kræver uddannelsens fremtid en medieøkologiske tilgang (Barnett, 2017), hvor sammenhænge for læring og undervisning ikke kun peger mod, men faktisk er direkte indlejret inden for, professionelle domæner og praksis.

I det økologiske læringsparadigme opfordres til samarbejde, ikke kun inden for ens egen klasse, årgang eller institution, men også til samarbejde med grupper af elever fra andre institutioner, og endda med fagfolk fra eksterne domæner. Da rejse frem og tilbage mellem institutioner kan være dyrt og tidskrævende, muliggør videokonferencer en mere jævn og kontinuerlig kommunikation og samarbejde mellem sådanne tværgående elevgrupper. Dette gør det muligt, at danne stærke 'communities of practice' (Wenger, 2008), hvor det gensidige engagement er meget lettere at indlede, vedligeholde og realisere.

Når du engagerer dig i legende og kreative læringsdialoger, bliver du fanget i strømmen af dialogerne, så det at tage notater, og huske centrale citater, bliver mindre vigtigt. Imidlertid giver videokonferencer dig mulighed for at optage din undervisning, dine møder og andre samarbejdsdialoger, så du kan gense dem bagefter, for at få alle nuancer og perspektiver i diskussionen med. Dette gør det muligt at inkludere alle, også de elever/kollegaer, der muligvis er gået glip af mødet på grund af andre arrangementer eller sygdom. Når du har optaget dine dialoger, kan du gå i dybden med centrale spørgsmål, som gruppemedlemmerne kan huske forskelligt, hvorved det kan vise sig nyttigt at have samtalens 'data' ved hånden. Som vist ved Bengtsen & Jensen (2015), der har adgang til 'historie' og kronologi i (Kress, 2009, s. 34–98) feedback-sessioner, kan det hjælpe eleverne med at forstå de forskellige trin i et udfordrende argument, og det kan give dem en stærkere refleksivitet, omkring deres egen analyse og fortolkning af hvad der blev sagt af deres kommunikationspartnere.

Opmærksomhedspunkter i online dialogisk undervisning

Facetter af online dialoger, med videokonferencesprogrammer, er blevet debateret lige så længe, som muligheden for at bruge disse har eksisteret. Manglen på sociale signaler, og det svært aflæselige kropssprog, bliver anset som de mest udfordrende aspekter ved denne form for kommunikation. Mens diskussionen tidligere har drejet sig om, hvorvidt onlinedialoger kan erstatte ansigt til ansigt-dialoger (se fx Bengtsen & Jensen, 2015), drejer diskussionen i dag sig mere om, hvordan den online og offline samtale kan supplere hinanden. Når du skal lave online undervisning, er der dog nogle punkter du skal være opmærksom på, nemlig hvordan adfærd kan ændres når man er online, træthed der kan forekomme ved at være online, samt hvordan det manglende kropssprog påvirker vores dialog. 

‘Netetikette’

Som en af ​​de grundlæggende forskere i online dialoger påpeger John Suler (2004; 2008), at nogle mennesker ændrer deres adfærd, når de kommunikerer online. Dette er særligt gældende, når man ikke kan se den anden person, men kan også ske i videoopkald. Dette fænomen kaldes 'desinhibitionseffekt' (Suler, 2004) og betyder dybest set, at vi kan være tilbøjelige til at kommunikere på en mindre ‘velopdragen’ måde, og være mindre opmærksomme. Dette kan ske, når vi ikke er i den umiddelbare fysiske tilstedeværelse, af den anden person vi kommunikerer med. Der kræves en klar og eksplicit 'netikette’' (Anthony & Nagel, 2010), som bør forklares gennem en forventningsafstemning af læreren før undervisningens start. Det kan være, du er nødt til at adressere helt basal opførsel og adfærd, ved at opsætte nogle regler for jeres online undervisning. Det kan måske være måden, hvorpå man indikerer, at man har et spørgsmål/tilføjelse til personen der taler? Dette kan afhjælpe afbrydelser. Det kan også være en god ide at diskutere, hvordan man hilser hinanden, når man mødes online for første gang. Hvordan man introducerer sig, og hvordan man giver plads til alle, når man ikke altid med det samme kan se, om nogen prøver at bidrage til diskussionen.

What is NETIQUETTE? What does NETIQUETTE mean? NETIQUETTE meaning, definition & explanation

Ten Rules of Etiquette for Videoconferencing

Netiquette

Træthed og online udholdenhed

Hvis du ikke er vant til at kommunikere med mennesker online i videoformat, kan det føles mere udmattende og drænende end dialoger ansigt til ansigt. Da teknologien stadig var temmelig ny, blev dette aspekt bragt frem af Goss og Anthony (2003). Som med alting andet, gør øvelse mester. Når man bliver mere afslappet, og får erfaring med at lave online undervisning, og være i videoopkald, forsvinder denne følelse ofte. Suler (2004) forklarer dog, at det for nogle mennesker kan være modsat, og derfor mindre drænende at kommunikerer online i videoopkald, end ansigt til ansigt. Det gælder i dette tilfælde om at have forventningsafstemt, før at man har muligheden for at slappe af og opleve dialogen online. Afklar med dine elever om du forventer ‘øjenkontakt’ hele tiden, eller om det er okay at forlade computeren og komme tilbage. Hvis du laver en undervisningssession, der varer tre timer, kan dine elever have brug for at gå på toilettet, spise, strække deres ben og meget andet. Skal dine elever tage dig (computeren) med ud i køkkenet, mens de smører deres mad? Du kan se disse ‘forstyrrelser’ som noget positivt, der kan udnyttes til at gøre sessionen og relationen med dine elever mere levende og personlig. Hvor tit får du som underviser lov til at se dine elevers hjem? 

Computer Fatigue problems

How to avoid strained eyes from staring at digital screens

Kroppen (eller mangel på)

Selvom muligheden for videoopkald giver nye muligheder i undervisningen, påvirker det, at dine elever ikke kan se din krop, og at du ikke kan se dine elevers kroppe, jeres undervisning og dialog. På den positive side, kan det fjerne distraktioner omkring køn, alder, etnicitet, tøjstil eller kaffepletten på bukserne. Men disse faktorer er netop med til, at gøre os til de mennesker vi er. Derfor skal du arbejde endnu hårdere, når du skal vise din personlighed i online undervisning. 

Specielt påpeget af forskere omkring kroppens fænomenologi (Manen & Adams, 2011), kan fraværet af kroppen i videokonferencer mindske følelsen af ​​ægthed og menneskelighed i online-interaktionen. Hvad kan du som lærer gøre for at bringe denne følelse af ‘ægthed’ tilbage? Det er vigtigt at afstemme med dine elever, hvis du derfor forventer at deres webcam er tændt.

Udover krav om tændt webcam, kan en anden måde at skabe 'ægthed' i din undervisning være, at eleverne laver en runde om, hvor de er 'på' fra. Er man hjemme? På arbejde? Hos bedsteforældrene eller på biblioteket? Hvis der kommer en kat forbi, så sig hej til katten - italesæt gerne det maleri, der hænger på væggen bag en af dine elever, og bemærk hvis en af dine elever drikker af en sjov kop. Ved at bemærke dine elever individuelt, gør du det klart for dem, at du stadig ser dem, selv hvis du kun kan se deres hoved.

Body Language: The Key to Your Subconscious | Ann Washburn | TEDxIdahoFalls

Use Body Language to Rock Your Next Presentation - Stanford Graduate School of Business

Body language, the power is in the palm of your hands | Allan Pease | TEDxMacquarieUniversity