3 didaktiske set-ups til online undervisning

Introduktion

I modellerne nedenfor præsenteres tre forskellige didaktiske set-ups der kan hjælpe med til at afholde eller deltage i online dialogisk undervisning.Du kan udforske modellen og opdage de forskellige roller og funktioner som den indeholder og se dem beskrevet i nærmere detaljer.Den konkrete model er udviklet på baggrund af Google Hangouts og Hangouts on Air med YouTube Live, men lignende didaktiske set-ups kan let opnås gennem brug af videokonferencesystemer som Zoom, Skype eller Microsoft Teams 

Det centrale her er ikke det konkrete værktøj, men at reflektere over de forskellige didaktiske muligheder og udfordringer som de forskellige set-ups og systemer indeholder. Opnås den bedste læringsoplevelse gennem et simpelt set-up udelukkende fokuseret på samtale som fx en traditionel Skype eller Zoom samtale hvor folk mødes og taler i et rum der er lukket for udefrakommende? 

Ønsker du et didaktisk lidt mere avanceret set-up hvor deltagere der ikke er i stand til at deltage direkte i samtalen i rummet kan følge det på afstand - fx gennem streaming - eller kan tilgå det efterfølgende - fx som delt eller offentliggjort video? Her er der fx flere muligheder som kan udnyttes didaktisk: deltagerne kan gense videoen hvis de gik glip af vigtige pointer, spole frem eller tilbage til elementer de gerne vil dykke dybere ned i, dele og diskutere videoen i gruppearbejde eller følge den på stream selvom man ikke har mulighed for at deltage direkte (fx pga arbejde, sygdom eller lignende). 

Eller ønsker du et avanceret set-up hvor deltagerne derudover åbner rummet op for omverdenen så de kan indgå i dialog med denne? Her kan udefrakommende inviteres ind i rummet og deltage i diskussioner og emner gennem åbne links, der kan stilles spørgsmål til verden live gennem sociale medier, interesserede kan følge en livestream og deltage i samtalen sammen med deltagerne gennem delte åbne dokumenter sammen eller lignende.Sammenlagt udgør de tre set-ups en vifte af didaktiske muligheder der er forbundne med hinanden (set-up 2 forudsætter set-up 1, og set-up 3 forudsætter set-up 2 og 1). Afhængigt af de didaktiske intentioner med afholdelsen af online dialogisk undervisning, deltagernes interaktion og det ønskede læringsudbytte kan set-uppet gøres mere eller mindre komplekst. De tre set-ups er inspireret af Julia Horn’s beskrivelse af ‘Oxford Tutorials’ i hendes artikel "Signature Pedagogy/Powerful pedagogy: the Oxford tutorial system in the Humanities"  og bygger på Søren S.E. Bengtsen & Rikke Toft Nørgårds forskningsartikel om “Didaktiske implikationer og principper ved global online inter-universitetsundervisning og hotseat tutorials” (2018).

"more recent accounts of tutorials tend towards a more developmental, nurturing atmosphere. This is not to say that competitive and combative tutorials never take place, but that there is also a significant use of the setting to create safe spaces for discussion in which risks can be taken and difficulties discussed without fear of humiliation (Horn, 2013)"

Knapperne herunder fungerer som en interaktiv indholdsfortegnelse. Hvis du klikker på dem kommer du ned til den tilsvarende del af siden.

Online undervisning med deltagere i lukkede rum

Det første didaktiske set-up er det indre lukkede rum. Rummet er faciliteret af underviseren som et simpelt videomøde gennem brug af et videokonferencesystem hvor der er sendt en invitation eller link ud til holdet eller grupper af studerende. De studerende kan dernæst tilgå linket, gå ind i det online møderum og deltage i den online undervisning. Det lukkede rum kan tænkes meget lig det lukkede undervisningslokale hvor der er et podium eller kateder og lige så mange pladser som der er deltagere - den der taler er den der står på podiet mens resten af deltagerne lytter fra deres pladser i bunden af skærmen. Når en ny deltager tager ordet tager vedkommende automatisk podium-pladsen i midten af skærmen. 

Det er underviseren der er ansvarlig for at organisere det didaktiske set-up, byde deltagerne velkomne, etablere den didaktiske ramme og facilitere afviklingen af den dialogiske undervisning. 

Mange videokonferencesystemer som fx Zoom tillader at undervisningen kan optages, hvilket muliggør at de studerende der ikke havde mulighed for at være til stede (fx pga sygdom, arbejde eller andet) stadig har mulighed for at tilgå undervisningen. Ligeledes er der mulighed for at deltagere kan gense undervisningen, hvis der er særlige pointer, opgaver, begreber eller andet som de ikke fik helt fat på. Endelig muliggør videosystemer der ikke kræver særlig institutionel login at deltagere uden for institutionen (fx gæsteundervisere, interessenter, eksterne samarbejdspartnere eller lignende) også kan deltage i det lukkede undervisningsrum.

Modellen nedenfor viser en studerende der er i gang med at tale til de øvrige deltagere som lytter, spørger og svarer (hvilket resulterer i at de skiftes til at indtage podiet i midten af skærmen)

Online undervisning med deltagere i lukkede rum og mulighed for tilskuere

Det andet didaktiske set-up er det ydre tilskuerrum. Gennem en lukket stream kan tilskuere følge med i undervisningen selvom de ikke er en del af det indre rum. Ved at streame undervisningen på en lukket stream kan studerende i udlandet, på arbejde, i transit, derhjemme følge den online dialogiske undervisning næsten som man ville følge en podcast eller livestream. Der er også mulighed for at dele linket til streamen med andre deltagere sådan at interesserede, andre undervisere, deltagere, projektpartnere, skoler eller lignende kan følge undervisningen udefra uden at kunne bryde ind i det indre lukkede rum.

Mens de aktive deltagere befinder sig i det indre rum og dermed er synlige for hinanden og underviseren, så kigger de ydre tilskuere ind uden at være synlige gennem en lukket stream som de har fået adgang til gennem et link eller lignende. Man kan derfor sige at deltagerne i det indre lukkede rum befinder sig i ‘den varme stol’ mens deltagerne der kigger ind udefra befinder sig i den kolde stol’ da de ikke deltager direkte eller kan bryde ind i samtalen.

Gennem dette set-up kan studerende og folk udefra følge dialogen i det indre rum på samme måde som du kan følge en live radioudsendelse, tv-debat eller fodboldkamp. Linket - og dermed adgangen - til det indre rum - kan være åben eller lukket alt efter om deltagerne vil have mulighed for at kontrollere hvem der kan kigge med udefra. 

I modellen nedenfor kan du udforske set-uppet og de måder hvorpå det kan transformere, bidrage til eller påvirke din undervisning og dine studerendes læring gennem online dialoger i lukkede rum med mulighed for tilskuere der kan følge med udefra.

Online undervisning med deltagere i åbne rum med mulighed for deltagende tilskuere

Det tredje didaktiske set-up er det åbne og forbundne undervisningsrum. Her er det indre rum lukket op og kan forbindes med eksterne grupperum og kommunikationskanaler. Eksterne deltagere kan kommunikere ind i rummet, interne deltagere kan kommunikere ud af rummet eller interne og eksterne deltagere kan kommunikere med hinanden i forbundne rum. Adgangen til det indre rum kan således åbnes op gennem at dele åbne deltagelseslink med omverdenen, så alle interesserede har mulighed for at deltage. Adgangen kan også åbnes op gennem tilknytning af eksterne kommunikationskanaler som Twitter, Facebook, Google Docs eller lignende. Her kan eksterne deltagere stille spørgsmål, svare på spørgsmål og lignende - ligesom interne deltagere kan stille spørgsmål eller kommunikere ud af det indre rum og dermed udvide rummet. Kommunikationen i det åbne forbundne undervisningsrum kan således være mundtlig eller skriftlig, åbne for udvalgte medlemmer/grupper eller åben for alle, fungere som direkte deltagelse i den online dialogiske undervisning, som indspark, inspiration og kommentarer eller som kuratering, opsamling eller information om den undervisning der finder sted i det indre rum. Endelig kan der oprettes og tilkobles flere rum til det indre rum gennem at have flere videokonferencerum åbne på samme tid. På den måde kan deltagere i grupper have interne dialoger kørende under undervisningen uden at forstyrre gennem at mute dem selv i undervisningsrummet mens de diskuterer i grupperummet men stadig kan høre og deltage i undervisningen) og omvendt. På den måde har du mulighed for at diskutere internt i gruppen, formulere spørgsmål, spørge efter hjælp, tage beslutninger mm uden at forstyrre den igangværende undervisning i det indre rum.

En række af disse forskellige former og muligheder er opstillet i modellen nedenfor hvor de kan udforskes nærmere.

Disse parallelle rum og kommunikationskanaler skaber en flerlaget deltagelse og dialog hvor deltagere i det indre rum, tilskuere i det ydre rum og deltagere i tilkoblede rum og kommunikationskanaler kan indgå i dialog med hinanden. Tilskuere fra det ydre rum kan stille spørgsmål til deltagerne i det indre rum (og omvendt), deltagerne i det indre rum kan spørge tilskuere og omverdenen efter inspiration, kilder, definitioner mm (og omvendt), og deltagere i de tilkoblede rum kan forberede indlæg, formulere spørgsmål, hjælpe deltagere i det indre rum med svar mm. Ligesom de kan bruge skriftlige kommunikationskanaler til at kuratere, opsummere, evaluere, organisere den viden som opbygges gennem den online dialogiske undervisning.

Tanker bag de tre didaktiske set-ups

Sammenlagt udgør de tre didaktiske set-ups en sofistikeret dialogisk medieøkologi der kan være mere eller mindre kompleks alt efter de didaktiske muligheder og intentioner underviser ønsker at bringe i spil i undervisningen. Gennem at åbne det indre undervisningsrum op på forskellige måder kan der skabes forbindelser og dialoger på kryds og tværs og ud og ind ad rummet. Underviser kan således arbejde reflekteret, intentionelt og eksperimenterende med de muligheder og potentialer der ligger i online dialogiske undervisning og de undervisningsaktiviteter og læringsoplevelser de understøtter internt og eksternt i rummet.

Medieøkologi - Thestrup & Gislev

Gennem at arbejde med det didaktiske set-up og de muligheder og potentialer der følger med kan underviser fx tilvejebringe en stærk følelse af forbundethed med omverdenen gennem at åbne rummet op på forskellig vis. Deltagerne kan således få en oplevelse af at verden kan lytte med eller at de kan række ud til verden selv om de befinder sig i det indre rum. På den måde kan deltagerne se sig selv som ikke blot studerende i at lukket undervisningslokale men også som dialogpartnere med og i verden. Derigennem kan underviser og studerende reflektere over og arbejde med undervisningen og de dialoger der foregår som noget der kunne være interessant og have værdi for andre end dem selv.

Ved at anvende mere åbne set-ups for online dialogisk undervisning er der mulighed for at interesserede deltagere eller eksterne partnere kan følge med i dialogen uden at forstyrre rummet eller undervisningen. Der er mulighed for at deltagere der er hjemme med syge børn, har svært ved at deltage direkte i undervisningen, er på arbejde eller på anden vis forhindret i at deltage i det indre rum stadig kan følge med og nyde godt af undervisningen. Folk der ikke har mulighed for at tage en uddannelse men gerne vil have viden, inspiration eller genopfrisket deres viden kan tage del i det dialogiske vidensfællesskab eller endda bidrage til dialogen gennem eksterne eller interne kommunikationskanaler. 

Der kan også, gennem at arbejde didaktisk intentionelt med set-uppet, etableres dialog mellem de indre og ydre rum som skaber forbindelser og ny viden for de studerende i løbet af undervisningen. De studerende kan arbejde ud af det indre rum og trække viden ind i det indre rum gennem at være forbundne gennem åbne links, streaming, kommunikationskanaler og lignende. Det giver dem mulighed for at få inspiration, praksiseksempler, ressourcer, forbindelser, nye perspektiver og lignende som ikke ville have været muligt hvis det indre rum havde været helt lukket. Sådanne forbindelser og dialoger kan endda fortsætte uden for det indre rum efter undervisningen er afsluttet i det indre rum. Derigennem kan studerende opbygge netværk, etablere forbindelser, finde ny viden og kommunikere med de vidensnetværk, forskere, professionelle, interessenter, studerende eller andre som der er etableret forbindelse til gennem den online dialogiske undervisning.  

Således kan tilskuere og eksterne deltagere blive del af undervisningsrummet og bidrage til undervisningen ligesom underviser og studerende kan trække på den viden og erfaring som omverdenen udgør og tilbyder.