Hvordan tackler vi som forskere undersøgelsen af Tinder etisk korrekt?

Vi vil på baggrund af tidligere blogpost omhandlende dating appen Tinder, diskutere etiske overvejelser angående empirien indsamlet fra det etnografiske feltarbejde.

Er det nok blot at sløre informanternes navne og billeder? eller kan det være svært at anonymisere fuldstændigt, da beskrivelserne på diverse profiler, muligvis kan genkendes? Dette ser vi som et væsentligt diskussionsemne, da Tinder som før nævnt i tidligere blogpost oftest har været associeret som værende et tabu, når det kommer til at italesætte dets brug overfor andre. På baggrund af dette er det vigtigt, at sørge for at informanterne ikke står i en situation, hvor de føler sig ubehageligt udstillet. Derfor vil vi i opgaven referere til informanterne via synonymer, så de ikke yderligere kan genkendes. Desuden har vi diskuteret, at vores dataindsamling forudsætter informantens personlige accept på afbenyttelse af deres data på Tinder. Men hvorvidt er det etisk korrekt at anvende empiri, som screendump af samtaler på Tinder, hvis den anden part højst sandsynlig ikke har afgivet samme accept?

Som forskere har vi ligeledes en ansvarlighed overfor vores informanter, således at de føler sig trygge. Med henblik på dette vil det måske være mere givne, hvis vedkommende selv står for at tage de billeder, som han eller hun føler de vil dele med os. Den indsamlet data, vil i denne situation udenlukkende blive brugt til internt brug i forbindelse med vores eksamen. Der vil dog være understreget at det ikke må bruges til yderligere forskning, for at forhindre at det florerer steder som informanterne ikke har kendskab til. Som følge af at Tinder er et datingforum, vil der være stor chance for at empirien kan indeholde private samt intime samtaler. Er det etisk korrekt for os som forskere at opbevare undersøgelsens empiri på google docs/computer/mobilen? I forbindelse med afholdelse af diverse interviews, vil det også være hensigtsmæssigt at overveje de fysiske rammer, da det kan have betydning for empirien. Eksempelvis, hvorvidt det skal foregå i et aflukket lokale eller et offentligt sted.  

Skrevet af Edina og Sofie

Etik i den etnografiske analyse af brugen af emojis

I alt etnografisk arbejde, er der etiske overvejelser, man skal tage stilling til. Vil de personer vi inddrager og interviewer i vores proces være anonyme, eller må vi bruge deres identitet?

Hvis vi antager, at vi tager udgangspunkt i en facebookgruppe, skal vi så som forskere spørge om tilladelse, hvis vi tager screenshots af kommentarer/samtaler og diskussioner mellem gruppens medlemmer? Hvad hvis det er en offentlig gruppe, hvor alle med adgang til facebook kan gå ind og læse med, er anonymitet så stadigvæk vigtigt

Hvis vi antager, at vi vil bruge nogle private samtaler mellem to personer, så vil vores etiske overvejelser her være, om de to eller flere personer vil være anonyme og vi skal skjule deres identitet, eller om vi godt må vise dem frem. Derudover skal vi også overveje, hvor meget vi kan tillade os at “snage”, og hvor meget vi kan tillade os at “presse” de personer, vi har med at gøre, til at dele deres samtaler med os. For er det alle der kan finde ud af at sige fra i sådan en situation?

I vores etnografiske arbejde er der rigtige mange personlige etiske overvejelser, som vi skal tage stilling til, da vi primært kommer til at have at gøre med personer og deres private samtaler.

 

Skrevet af Frederikke Aunegaard Hansen & Anne Skovsgaard Tøfting 📝

Etiske overvejelser

Hvornår skal man anonymisere? Som vores tidligere indlæg understregede, så er vi allerede, på beklageligvis, gået i fælden. Vi anerkender, at det er vigtigt at spille efter reglerne, og derfor er de selvfølgelig efterfølgende (dog for sent) blevet anonymiseret. Men det rejser dog spørgsmålet om, hvordan man skal begå sig på de sociale medier, og hvordan de skal bruges i en opgave. I sin funktion fremstilles Facebook som et offentligt medie, hvor folk af egen fri vilje ligger deres meninger op til offentlig skue. Dermed kunne det virke oplagt bare tage billeder og screendumps uden at spørge – bum færdigt arbejde. Men er det så simpelt?

Som udgangspunkt føler vi, at alle vi møder og ellers bruger empirisk i opgaven skal have fuld gennemsigtighed i processen, og derigennem tilbydes at være anonyme i deres bidrag til opgaven. Vi vil i den sammenhæng tage udgangspunkt i persondataloven og opbygge vores etiske overvejelser omkring dette.

Afslutningsvis er det vigtigt for os at understrege, at når vi undersøge dette miljø, er det fordi vi vil forstå de menneskers holdninger, som befinder sig her. Vi skal have deres sag og deres synspunkter frem, vil vi ikke støde eller nedgøre nogen. Vi vil netop prøve at fremfinde deres grundlag, for at befinde sig i kommunikationsmiljøet.

Sofie, Kasper & Mia

 

Etiske og praktiske overvejelser og valg

Gennem det etnografiske arbejde er vi nødt til at handle etisk forsvarligt. Det betyder, at vi skal tage hensyn til dem der interviewes eller poster på nettet. Anonymitet, og hvornår det er forsvarligt og uforsvarligt at vise afsenderen af et budskabs navn, spiller derfor en vigtig rolle. I sammenhænge, hvor det er kommunikationsmiljøets ‘hovedperson’ (en youtuber, politiker, realitystjerne, osv.) der udtaler sig, ser vi det nødvendigt at nævne personen ved navn, da hele undersøgelsen drejer sig om vedkommendes kommunikative teknik. Når det kommer til hvem der synes godt om og kommenterer ser vi det dog som værende overflødigt at nævne navne , da det vil være etisk forkert at trække ‘ukendte’ ansigter ind i kommunikationen. Deltagerne der skaber kommunikationen og deres identitet er derfor genstandsfelt for diskussion når det kommer til spørgsmålet om, hvilke informationer vi kan videregive i opgaven, og hvilke vi ikke kan. Formålet med eks. billeder er, at vi som forskere kan gå ind og nærstudere en bestemt situation. Vi kan sætte virkeligheden på pause og analysere de enkelte delelementer i billedet for at få en bedre overordnet forståelse for kommunikationen. Samtidig kan folk udefra se, hvordan der kommunikeres i kommunikationsmiljøet, men det giver også et perspektiv for deltagerne i fællesskabet, der kan se det gennem en forskers briller.

Frederik Smedegaard, Malte Sejr & Nicolaj Lauenborg.

opgaven teknisk

Hi all

Rent teknisk er der ikke noget nyt ved at skrive denne opgave:

Indledning- hvad skal læseren nu møde…

PF – hvad er jeres spørgsmål?

Teori – Her er to dele: noget mere generelt om digitale medier/kommunikationsmiljøer, osv … – noget om jeres felt. hvem har evt, sagt noget om det ellers? PLUS noget om den del af jeres emne, der ikke nødvendigvis dækkes af noget med medier. Vil i skrive om heste eller identitet, så skal der også stå noget om heste og identitet…

Metode – hvordan har i undersøgt sagen. I laver en kombination af forskellige dele: Interviews, samtaler, fotos, observationer, deltagelse af forskellig slags, jeres position, vilkår, muligheder, osv.. hvad er netetnografi og andet ligger også her

Beskrivelse af et felt – beskriv først overordnet, så læseren forstår det. Så vælger I centrale billeder/screendumps/situationer ud og beskriver og analyserer nærmere. I lægger resten i bilag, som vi har adgang til. Bilag kan oploades i digital eksamen til sin tid, men i kan også få brug for links til steder hvor der ligger videoer, osv.

Analyse – yep gå tæt på tekst og billede og fortæl os hvad i mener, at der er interessant her – i forhold til spørgsmålet selvfølgelig… I jeres møde med feltet vil I opleve at gå fra SPOR til MØNSTER. – hvad er typisk for det og det? Når opgaven afleveres, så ligger er et mønster, som I beskriver og konkluderer på…

evt. særligt afsnit om Diskussion – her kan det være, at i har opdaget nogle centrale diskussioner, som i så vil drøfte nærmere…

Konklusion – ingen diskussioner her – det har I jo gjort… vov en konklusion på baggrund af jeres argumentation.

Litteratur – after alle kunstens regler. referencer, osv…

anslag:  hold jer til reglerne.  et billede eller et screendump gælder 1 anslag. Egen tekst i en model eller lignende tæller med…

 

Opgaven

Kære alle

her er en ny kategori: Opgaven.  Den opretter jeg til særlige ting, der skal drøftes omkring den.

Her er det første:

Vælg såvidt muligt et felt, hvor I kan komme til observere nogle gøre noget. Interviews er fint, men kan I også komme til at se noget, mens det sker, prøve noget, få vist noget af en nogen, der er deltagere i en kommunikation, er det godt! Det er det ikke alle, der kan, men tænk over muligheden. Altså tænke både synkron/asynkron, online/offline, digital/analog – pointen bag er at vi ikke kun er “på” hele tiden, men også det modsatte eller i blandinger… tænk på jeres egen brug af mobiler…

Video og billeder har vi jo under den etiske diskussion – men grundlæggende: Video og billeder viser NOGET og lader noget andet ligge. I vælger ud. Bemærk at det gælder enhver type af  repræsentation, men den er meget tydelig ved de visuelle medier, fordi de tilsyneladende viser virkeligheden som den er, selvom de ikke bare gør det…

Positionering: I er altid positioneret som forskere. Deltagende observation er at observere, mens I deltager. Her bliver positioneringen vigtig at have sig for øje, for den betyder noget for hvad I har adgang til af personer og potentiel viden om jeres felt. Igen fortvivl ikke, hvis det synes umuligt at have få adgang eller skifte position, det må vi snakke om helt konkret, hvis der opstår problemer.

 

Anonymitet ved nyhedsdeling på sociale medier

Hvordan forholder vi os etisk ved undersøgelsen af nyheder på sociale medier?

Når det kommer til etik omkring anonymitet og privatlivets fred i det offentlige rum er der mange aspekter der kommer i spil i forhold til hvilken tilgang man skal tage. Som udgangspunkt skal vi sørge for at vores empiri forholder sig nogenlunde anonym så vidt muligt, da vi arbejder med sociale (nyheds)medier, hvormed god skik vil sige at navne og profilbilleder fra f.eks. screengrabs vil blive censureret for at beskytte ytreren. Det er i høj grad også fordi vi gerne vil kunne forholde os så vidt som muligt til ytringen, kontra at forholde os til personen, og det mener vi at vi har en bedre mulighed for, hvis vi forholder os til personerne som anonyme, også i vores præsentation af empirien. Man kan her snakke om hvorvidt vi skal yde samme anonymitet til hvad der kan betegnes som offentlige personer, og personligheder. Her vil vi mene at vi ikke skal yde samme anonyme beskyttelse af personen som vi ville med en privatperson, da konteksten af personen er meget vigtig i forhold til ytringen. Her spiller det altså ind hvorvidt vi kender til personen eller ej.

 

Vi har taget hensyn til at vi kommer til at arbejde med personfølsom data og har besluttet at den data vi deler bliver gennem google drev mappe som kun studiegruppen har adgang til.  

TV2 og de sociale medier

Vi vil i vores eksamensprojekt tage udgangspunkt i TV2 som platform, og hvordan den benytter forskellige sociale medier til at interagere med seerne. Grunden for vores valg af TV2 skal findes i vores egen interesse, da vi selv ser kanalen og sommetider er med som lurkers på dens platforme på sociale medier.

Problemformulering

Hvordan anvender TV2 forskellige sociale platforme? Hvad er dens kommunikative strategi til at interagere med seerne, og hvordan skaber den rammerne for debat mellem brugerne?  

Metoder

I vores valg af metode har vi tænkt os at foretage et fokusgruppeinterview eller et semi-struktureret interview, hvor vi udvælger deltagere som enten har relationer til TV2 eller er brugere af TV2´s sociale platforme.

Endvidere vil vi også anvende netnografi, hvor vi vil udtrække empiri fra de forskellige sociale medier, herunder kommentarspor, anmeldelser, billeder og lignende.  

Etiske overvejelser

I forbindelse med udtrækning af empiri fra de sociale medier vil vi gøre os tanker om, hvordan vi vil håndtere personfølsomme oplysninger. Eksempelvis har vi tænkt at anvende kommentarspor fra Facebook og Instagram, hvor vi vil sløre brugernes billeder og deres efternavne, både for at undersøge den kommunikative tone, men også hvordan TV2 responderer med sine følgere/brugere. Vi vil anonymisere participanterne under pseudonymer for at beskytte deres identitet.

Vi skal desuden være varsomme i forhold til,  hvis vi skulle komme til at afdække noget i vores opgave, der vil kunne have en negativ effekt på TV2.

Afgrænsning

I denne opgave vil vi undersøge, hvordan TV2 anvender forskellige sociale medier, herunder Facebook, Instagram, deres egen hjemmeside, Twitter og evt. Snapchat.

Vi ved endnu ikke om TV2 som er felt er for bredt, men indtil videre har tænkt os at anvende TV2-kanalen som felt. Hvis dette viser sig at være for bredt, så vil vi afgrænse feltet til en underafdeling/tv-kanal, herunder TV2-sporten eller TV2 Zulu.  

Etisk korrekt undersøgelse uden adfærdsændring?

I forbindelse med vores emne omkring de sociale medier, har vi haft følgende etiske overvejelser. Inden for vores emne er det er svært, for så snart man gør folk opmærksomme på, at de bliver observeret vil de i samme sekund, med sandsynlighed, ændre adfærd. Den ændrende adfærd kan være svær at arbejde med når man arbejder med de sociale medier, for så får vi ikke det hele og sande billede med som vi har brug for, for ellers er det ikke muligt for os at vide hvad der foregår.

Spørgsmålet er så, hvordan man foretager en etisk korrekt undersøgelse af disse personer, uden at der ændres i adfærd?

Anonymitet i en anonym verden?

I forlængelse af vores sidste indlæg, er der tale om en fiktiv verden man deltager i, hvor brugernes karakterer har selvvalgte navne. På den måde vises spillernes identitet ikke nødvendigvis frem (medmindre en spiller vælger et navn der minder om vedkommendes rigtige navn). Selvom navnet er fiktivt, skal vi stadig overveje hvorvidt navnet skal skjules, da nogle spillere ikke engang ønsker at blive udstillet på deres fiktive navn.

 

Vi kan derfor tage den konsekvente beslutning, at vi fra starten gør alle deltagere vi bruger i forbindelse med vores undersøgelse anonyme, enten ved hjælp af dæknavne vi selv vælger, eller ved at overstrege spillernes navne i de screenshots vi kommer til at anvende. Der kan dog opstå en vis problematik i forhold til dette, da vi potentielt kommer til at have mange personer med, f.eks. Når man deltager i større raids(større grupper).

Med henhold til interviews, både face to face og over et taleprogram, vil vi som udgangspunkt altid spørge på forhånd, om der må optages og/eller filmes.

Det er for vores undersøgelse i og for sig irrelevant om det er en spillers rigtige navn eller deres in-game character navn som vi bruger.

Jonas Klitgaard, Michael Emil Kjørvel og Emil Damgaard Andersen