Læringsstrategier på ungdomsuddannelserne

Formålet med artikelen er at identificere mønstre i gymnasieelevers gengivelser af egne læringsstrategier. Situation i efteråret 2020 tilbød muligheder for at undersøge elevernes oplevelser af forløb, der vekslede mellem blended learning, virtuel undervisning og hybride formater. Det viste sig, at eleverne beskrev deres håndtering af udfordringerne og mulighederne meget forskelligt – og at beskrivelserne afspejler strategiske handlemønstre.

Med udgangspunkt i et teoretisk rammeværk, der muliggør undersøgelse af læringsstrategier i et økologisk perspektiv, opstilles to forskningsspørgsmål: 1) Hvilke dimensioner anvender eleverne i deres selvfremstilling af egne læringsstrategier? Og 2) Hvilke læringsstrategiske mønstre kan identificeres

Artiklens metode udgøres af abduktive sekvenser, der veksler mellem teoretisk rammesætning, tematiske analyser af elevernes selvfortællinger samt ’kontrol-interviews’, der validerer de identificerede dimensioner og mønstre.

Undersøgelsen afslører, hvordan eleverne fremstiller deres ressourceøkologier i håndteringen af hybride uddannelseskontekster. Afslutningsvis opsummeres de studerendes læringsstrategiske selvforståelser i fem sammenhængende mønstre af læringsstrategier.

https://tidsskrift.dk/lom/article/view/121989

12.843 Comments