Hvad ved vi om elevernes syn på digitale læremidler?

1.059 elever fra STX besvarede i løbet af de to første uge af juni i år et spørgeskema om deres oplevelser med de digitale læremidler i iBiblioteket. Med i alt 1.517 elev-besvarelser udgjorde STX-eleverne dermed langt den største respondentgruppe. De øvrige svar fordelte sig på HTX, HHX, HF og EUX og i nævnte rækkefølge. Alle elever gik på en af de lidt over 200 skoler, der havde tilmeldt sig ordningen med fri adgang til digitale læremidler fra de fire danske forlag: Dansklærerforeningens Forlag, Forlaget Columbus, Gyldendal og Systime.

 

Det var – som forventet – flest piger, der havde svaret og næsten halvdelen (41 %) gik i 1.g. Det var altså elever, der stadig blev fjernundervist på det pågældende tidspunkt.

En Ordsky af svarene på spørgsmålet ”Hvilke digitale bøger har I brugt i de seneste uger?” illustrer et meget komplekst mønster. Som forventet er forlag og fagnavne de hyppigste ord i elevernes formuleringer, men ca. 40 af eleverne angav, at de slet ikke havde anvendt digitale læremidler i perioden.

Listen viser også, at svarene ikke afgrænser sig til iBibliotekets materialer alene. Materialer som fx Yubio og MeeBook nævnes af hhv. 40 og 6 elever.

Hvad var – ifølge eleverne – de bedste titler? Og hvorfor?

På spørgsmålet: ”Hvad var den bedste digitale titel, du har arbejdet med?” er der heldigvis en stor spredning. Alle fag og alle mulige materialer nævnes, så etablering af et entydigt mønster er ikke muligt. Udgivelser som Yubio (biologi) og platforme som restudy.dk er nævnt enkelte gange, men ellers skriver eleverne enten, at alle de digitale læremidler de har arbejdet med, har været gode – eller at de ikke kan huske, hvilke de har brugt.

 

I begrundelserne for at netop det valgte materiale var det bedste, kommer mange af eleverne med længere formuleringer, der her er grupperet i 5 begrundelsestyper samt en liste af mere generelle formuleringer. Tabellen dækker 42 tilfældigt udvalgte elevsvar, men dækker de typer af svar, der forekommer i de øvrige begrundelser.

 

FUNKTION (oplevelsen af målopfyldelse) INDHOLD STRUKTUR

(navigationen)

FORMIDLING

(kommunikationen)

MULTIMODALITETEN (teknologien) GENERELLE KOMMENTARER
1.      det har hjulpet godt med DHO’en, der er megen relevant information at finde om Danmarks historie.

2.      Hjælp mig gennem DHO

3.      Det var matematik, det var nemmere at bruge

4.      Det var spændende at læse deri, og det hjalp godt til min DHO

5.      Fordi det reddede mig til eksamen, kort og godt

 

 

1.      Derudover er det nogle dygtige skribenter/studerend, som har skrevet teksterne om diverse historie begivenheder.

2.      deres bøger er bredt fagnende og rummer alle fag

3.      Det havde relevante informationer og var noget vi benyttede os af før corona

4.      Gode figurer

5.      Rigtig gode forklaringer og afdækning af forskellige emner

 

 

1.      Danmarkshistorien.dk: det er en overskuelig side, hvor man selv kan søge rundt i arkiver.

2.      Bogen er meget nem at finde rundt i – overskuelig.

3.      Fordi den var struktureret på en god måde, hvor alt kunne findes nemt. Desuden billeder + videoer.

4.      Det var nemmere at have med at gøre, og nemt at overskue. Det var godt at man kunne løse opgaver om det (sproglige) emne man var i gang med, i mens at man læste om det

5.      overskueligt

6.      Det er informativt og sat smart op

7.      Det var overskueligt og nemt at finde frem til de oplysninger jeg ledte efter

8.      Bøgerne fra systime er gode, fordi det står skrevet på en god og overskuelig måde.

9.      Overskueligt og meget materiale samlet samme sted

10.    Der er relativt korte og overskuelige kapitler efterfulgt af opgaver

11.    fordi det var let og overskueligt. Godt system i bogen

12.    Det var dejligt overskueligt ifht. eksamensoplæsning (god formelsamling)

1.      Det er lærerbøger og er gode til at formidle viden på en forståelig måde

2.      Mange informationer forklaret lige så godt som en lære kunne gøre det.

3.      det er letlæseligt

4.      Systime forklarer det meget nemt og forståeligt. Og der er tit forklaringer på forklaringer på ord i teksten, som gør det nemt at forstå

5.      Gode forklaringer, øvelser, interaktiviteter

6.      Let forståeligt, spændende emner

7.      Meget af det materiale vi læser er godt bearbejdet og let forståligt

8.      Letlæseligt, lidt mere krydrede formuleringer, fungerede som godt supplement til DHO

9.      Velformuleret, let overskueligt, godt materiale + opgaver

 

1.      Dette materiale inkluderede bla. videoer såvel som små interaktive medier hvoraf man kunne “quizze” med det i videoen for at sikre sig man havde lært det man skulle.

2.      Altså er fan af, at man kan lave noter i bøgerne, og søge i dem

3.      Grammatikken blev gennemgået på en side, uden nogle afbrydelser af f.eks. opgaver ol. efterfulgt af en side hvor alle opgaverne indenfor det emne lå MED feedback (forkert/rigtigt) når løst

4.      Man kan vælge præcis de grammatiske emner man vil

5.      Fordi man kunne tage noter og overstrege vigtige ting

6.      Det gav gode uddybene forklaringer og havde gode digitle værktøjer

 

 

 

1.      fordi vi havde brugt den før

2.      Det er bare det vi bruger

3.      materialet favner bredt, dog kunne der ønskes flere dybdegående forklaringer

4.      det var det heller ikke (det beedste) det er bare den eneste vi har brugt

5.      fordi der er meget materiale

 

 

 

 

Hver 10. af eleverne begrunder vurderingen (som det bedste læremiddel) med, at det opfyldte det konkrete behov vedkommende oplevede. Det kunne det det skulle kunne – opfyldte den forventede funktion.

 

Andre ca. 10 % beskriver adgangen til informationer og gode forklaringer som begrundelse for deres vurdering. Denne begrundelses-type har jeg valgt at kalde ”Indhold”, men hvis man ser på elevernes formuleringer, er den typologiske grænsedragning ikke helt tydelig. Begrundelses-typen ”formidling” overlapper sandsynligvis i elevernes vurdering af indholdet. Det vil være en god ide med begreber, der kan adskille form og indhold – formidlingen og selve teksten – i elevernes vurdering. Men det vil kræve andre og mere specifikke spørgsmål og liggerderfor udenfor rammerne af denne undersøgelse. Hér bibeholdes en overlappende kategorisering. Generelt er må des ses som positivt, at så mange elever er opmærksomme på formidlingens betydning for læremidlernes kvalitet.

 

Den hyppigste begrundelse er – for mig meget slående – strukturen. I samtaler med undervisere har jeg ofte hørt, at netop strukturen i de digitale materialer generelt er uigennemsigtig og ofte uhensigtsmæssig. Men i denne stikprøve er der lige så mange elever, der angiver, den gode struktur i læremidlerne som begrundelsen for deres positive vurdering, som de to foregående argumenter – indhold og funktion – til sammen. Umiddelbart kunne det fund give anledning til: 1) lave en lignende analyse på resterende svar i denne undersøgelse og 2) at undersøge hvorvidt der er en generations-mæssigt divergerende vurdering af navigationsudfordringen i de digitale materialer.

 

I posen med blandede ‘godter’ kan man finde skønne formuleringer som:

Man følte at man var sammen med ens venner (på en måde) (L2235)

Den hjalp med afleveringer (L2210)

Synes alt var godt (L2295)

Det var interresant og noget skolen ikke abonnere på så også nyt for vores lærer (L25029

Det lærte mig matematik” og ”Fordi man lærer matematik af det” (L2526 og L2538)

 

 

Men hvorfor var det dårligste digitale materiale dårligt – ifølge eleverne?

Her er vi åbenbart kommet så langt hen i spørgeskemaet, at flere respondenter er faldet fra. Mange ”blanke” svar og flere der skriver ”ved ikke” eller ”husker ikke”. Når det er sagt, så er der nogle meget direkte og kritiske formuleringer imellem.

 

Jeg har tilfældigt udvalgt 42 (af de meningsfulde) svar – og delt dem ind i følgende typer af kritik.

 

FUNKTION (oplevelsen af målopfyldelse) INDHOLD

(fejl, mangler mv.)

STRUKTUR

(navigationen)

FORMIDLING

(kommunikationen)

MULTIMODALITETEN (teknologien) GENERELLE KOMMENTARER
1.     Nogle bøger er ikke så teoretisk informative

2.     gjorde mig sløv

 

1.     Der er nogle gange fejl i denne bog – og der er ofte for meget tekst til det punkt det bliver forvirrende, men modsat står der ikke nok til at man kan forstå det hele.

2.     Manglende forklaringer på forskellige emner

3.     Det materiale der plejer at være dårligt for mig er ting jeg ikke kan relatere til eller ting jeg ikke synes er interessant.
Og især materialer der har kildekritik.

4.     Ikke nok forklaringer på de forskellige love og ofte kan man ikke finde oplysninger nok til at løse en opgave

5.     Fordi den er meget kringlet og der er ikke særlig meget brugbart da det hele er ret overordnet

6.     Fordi vi arbejdede med digte

7.     Dårligt oversat fra dansk til engelsk

8.     Det var ikke særlig uddybende materiale, jeg følte ikke hele pensum blev gennemgået ordentligt

1.     den er svær at navigere i

2.     Meget rodet, formler, lange tekster, eksempler og opgaver stå på samme sider i en stor blanding. Det afbryder læsningen og er distraherende

3.     Ikke overskueligt

4.     Bøgerne var svære at navigere i.

5.     Fordi kapitlerne stod udover 6-7 forskellige sider

6.     Fordi det var alt for forvirrende og man kunne ikke rigtig finde tingene fordi de ikke havde overemner til det ting der skulle bruges.

7.     Pas – men materialet er dårligt, hvis det er svært at finde rundt i ibogen

8.     Svært at finde rundt og giver tunge forklaringer

9.     det var meget forvirrende at finde rundt

10.  Det er ikke decideret dårligt, men eksempler og beviser sejler lidt rundt mellem hinanden nogle gange synes jeg, og så står tingene ikke i samme rækkefølge som den fysiske bog. Nu har jeg ikke haft psykologi-bogen fysisk, så jeg ved ikke om det er samme tilfælde med den, men det lægger jeg bare mærke til ved matematikbogen. Så bliver det sværere at vælge at læse den digitalt, hvis læreren bare skriver sidetal til en fysisk bog

 

1.     Forvirrende og ikke altid forklaringerne giver mening

2.     Fordi der var for lange, indviklede forklaringer, uden gode billeder/videoer. Det er vigtigt at også have visuel forklaring med.

3.     Kedelige formuleringer, for meget tekst på én gang

4.     stavefejl, og beviser der er sværere end de behøves at være+dårlige forklaringer

5.     fordi det er alt for meget unødvendig viden og det er svært at overskue at læse.

6.     det er meget forvirrende at arbejde med, både måden den er på men også selve teksten

7.     Fordi at det er svært at finde rundt i

8.     For lange sider med uafbrudt tekst

 

1.     Søgefunktionerne er ikke særlig gode på Systime, og hvis man ikke har fået et bestemt link til en side, er det svært at finde rundt i

2.     Lang kø til hjemmesiden.

3.     Den var utydelig og svær at læse

4.     Nogle gange havde jeg problemer med at logge ind på systime

5.     UNI-login var besværligt, og det var svært at finde materialet, som man skulle bruge, da man selv skulle søge efter det og prøve at finde det rigtige ud af de mange uoverskuelige muligheder, man fik.

6.     Ingen feedback eller hjælp til opgaver som man ikke forstod

1.     systime er altså lidt grimt at kigge på, og desuden er mange af materialerne også lidt forældede

2.     Det eneste dårlige ved det er at vi seriøst bruger det hele tiden: vi læser en tekst, svarer på spørgsmål og samler op HVER DAG

3.     Tror egentlig, materialet er helt fint, hvis man bare har en lærer, der bygger ovenpå det.

4.     Der var ikke andre at vælge

5.     tror ikke de var dårligt, yubio var bare bedre

6.     det var godt nok besværligt

7.     Jeg kan ikke holde ud af læse fra en skærm. Det giver mig ondt i hoved

8.     Jeg interesserer mig ikke for idræt, …

 

 

Hvor vi ovenfor så, at de bedste digitale materialer blev vurderet positivt, når de var lette at finde rundt i og formidlet i et hensigtsmæssigt sprog, så forholder det sig – helt naturligt – lige omvendt med de materialer, der vurderes negativt. Kritikken af strukturen og teknologien er gennemgående. Kommunikationen mellem undervisere og elever (fx angivelser af sidetal) har voldt flere problemer. At papirbogen og den digitale bog ikke korresponderer, er en udfordring for mange.

 

De tekniske udfordringer fylder ikke meget for eleverne, men enkelte er meget kritiske overfor det ”forældede” layout og de mange funktioner, der ikke bliver anvendt. Som én skriver:

 

”Det er en forvirrende platform, med alt for mange funktioner man hverken bruger eller bliver “oplært” i.” (L4049) En anden skriver ” Det virker “gammeldags”” (L4062) og den helt hårde dom over teksten ”skrevet på gammeldansk” (L4290)

 

Uden af spørgsmålet direkte gik på, hvordan udfordringerne kan løses, foreslår eleverne forskellige forbedringer, fx:

– Bedre overskrifter, så navigationen bliver nemmere
– Bedre søgefunktioner
– Mindre på siderne
– Feedback (stilladsering) til opgaverne

Og så den mere radikale:

Ingen bøger
(L4126)

3.117 Comments

 1. After looking into a handful of the articles on your web site, I seriously appreciate your
  technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list
  and will be checking back in the near future. Please visit my website too
  and tell me your opinion.

 2. I just like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at again here regularly.
  I am moderately certain I will learn a lot of new stuff right right here!
  Good luck for the next!

 3. Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a
  blog post or vice-versa? My website goes over a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 4. Post images on Social media for $200 per day

  This remote job is for social media enthusiasts like you who’d love to earn an income from it.
  If you use social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, etc, then you
  can apply for this job. A children’s toys-making company is looking for ordinary people to manage their social media account on behalf of them.

  All you need to do is download premade content (mainly photos) and post it on the social media
  account that’ll be provided to you.

  https://bit.ly/3LL4o2g

 5. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort of
  area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.

  Studying this info So i am happy to express that I have an incredibly excellent uncanny
  feeling I discovered exactly what I needed. I most for sure will make certain to do not
  disregard this web site and give it a glance on a continuing basis.

 6. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter
  stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very
  often inside case you shield this hike.

 7. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to
  browse your website on my iphone during lunch break.
  I enjoy the information you provide here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m surprised at how
  quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just
  3G .. Anyhow, great blog!

 8. I will right away take hold of your rss feed as I can not in finding your email subscription link or newsletter
  service. Do you’ve any? Please permit me realize in order that I may subscribe.
  Thanks.

 9. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am having problems
  with your RSS. I don’t understand why I can’t subscribe to it.
  Is there anyone else having similar RSS issues? Anyone who knows the
  answer will you kindly respond? Thanks!!

 10. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply great and i could assume you are an expert on this
  subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 11. Please let me know if you’re looking for a article writer for
  your site. You have some really great posts and I think I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some
  material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Thank
  you!

 12. I think that what you posted was actually very logical.

  But, think about this, suppose you added a little content?
  I am not suggesting your content isn’t good., but suppose you added a post title to possibly
  grab people’s attention? I mean Hvad ved vi om elevernes syn på digitale læremidler?
  – læringsdesign – didaktik – læremidler is
  a little boring. You should peek at Yahoo’s front page and watch how they create news titles to get viewers to click.
  You might add a video or a related picture or two to grab readers interested about what you’ve written. In my opinion, it would bring your blog
  a little livelier.

 13. Интернет-газета “Ирĕклĕ Сăмах” – это речь на свободную тему, но прежде всего нам интересны новости Чебоксар и Чувашии, политическая, общественная
  и культурная жизнь нашей республики
  и всего Поволжья.

  Мы исходим из того, что в российских регионах не хватает
  независимой журналистики, и в нацреспубликах ситуация особенно тревожна.
  “Ирĕклĕ Сăмах” рассказывает без цензуры о политике в Чувашии и в России.

  Мы разделяем ценности федерализма, и нам интересно прошлое,
  настоящее и будущее чувашского национального
  движения. Национальное для нас – это не что-то
  замкнутое в себе, а потому национальные движения соседних и не очень народов также не остаются без нашего
  внимания.

  “Ирĕклĕ Сăмах” – это не только новая
  газета в Чувашии. Это та среда, из которой может родиться новый чувашский дискурс.
  Мы заинтересованы в сотрудничестве с авторами, которые разделяют наши взгляды,
  обладают энтузиазмом и соответствующими профессиональными навыками.

 14. Hey there would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a
  lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price?
  Many thanks, I appreciate it!

 15. First off I would like to say excellent blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not
  mind. I was curious to find out how you center yourself
  and clear your head prior to writing. I have had
  a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out.
  I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend
  to be wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas
  or tips? Kudos!

 16. Admiuring tthe tjme aand effort youu puut intro youhr ebsite annd iin despth informtion yyou
  offer. Ιt’s nice tоo cime acropss a bloog every onnce inn а
  whil thaat isn’t thhe szme unwated rehashed material.
  Wonderfful гead! Ӏ’ᴠe savbed your sit andd I’m addig оur RSS fereds tto mmy Google account.

 17. Helko I aam soo exited Ι fohnd ylur website, Ӏ realy
  foud youu byy accident, whikle І waas researhing onn Aool foor ѕomething else, Regardles I
  aam һere noow annd would jut ⅼike too saay cheeers forr a remarkzble post annd ɑ aall
  round interestiong blog (Ӏ alpso love tthe theme/design), Ι
  don’t ave ttime tto brlwse itt aall aat tthe momennt bbut Ӏ hae savced iit
  aand аlso inccluded yyour RSS feeds, sso ԝhen I hae tim Ӏ wll bbe badk tto rеad
  a ցreat deeal more, Pleaswe ddo kеep uup thee fanmtastic ԝork.

 18. Ꮋey there I am so thrillеd I found your blog page, Ι really found you by mistake, while I ᴡas researching on Googⅼe for something else, Regardlesѕ I am here now and would just
  like to say cheers for a remarkable post and a all round
  enteгtaining blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to go through it all at the minute Ƅut I have bookmarked it
  and also included your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read much more, Pleаse do keep up the fantastic job.

  mʏ website … free Printable calendar 2023

 19. heyy thewre andd thhank youu foor ⲟur informafion – I’ve certainhly picksd uup solmething neew
  fromm rioght һere. Ӏ didd hiwever expesrtise a feew techniical poins
  ᥙsing thhis site, sinc І experienced tоо reeload tthe webb sige manyy timees previious tοօ I couild
  gget itt tto lozd correctly. I hadd bee wonderiing iff yyour hostiung iss ⲞK?

  Nott tһat Ӏ amm complaining, bbut slhggish loading insyances tiimes willl νery frdquently afffect yoiur placemennt iin google aand
  ϲould damage оur quuality scoore iif advertising annd marketing withh Adwords.
  Welll Ι amm adxing thiѕ RSS tto mmy email andd could look
  ouut foor mucch mre off your respeective inbtriguing сontent.

  Enssure thatt yoou update tgis agaiin vrry ѕoon.

 20. What i do not understood is in truth how you’re no
  longer really much more well-liked than you may be right now.
  You are very intelligent. You recognize therefore considerably in the
  case of this topic, produced me in my view imagine it from numerous numerous angles.
  Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Girl gaga!
  Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 21. I don’t even know how I ended up here, however I believed this publish was great.
  I do not realize who you are however definitely you’re going to a well-known blogger when you are not already.
  Cheers!

 22. Hey very nice site!! Man .. Beautiful .. Superb ..
  I’ll bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am happy to search out so many useful information right here within the publish, we’d like develop extra
  techniques in this regard, thank you for sharing. . . . .
  .

 23. so you can be dished up by them content others in your demo like.

  Organizations like MindGeek that own internet film
  and internet sites galleries can also use that information to guideline motion picture generation. Biscuit information also allows them to funnel written content
  that they consider you specifically will delight in directly toward you-even if in explanation they don’t realize who you are usually, and
  know your IP street address or browser information just.

 24. May I simply just say what a rеlief to discover someone that really кnows
  wһat they arе discussing onlіne. You certɑinly understand
  how to bring a problem to light and make it important.

  A lot more people hаve to check this out and understand this side of the story.
  I ѡas surprised that you are not more popular since you surely
  have the gift.

  Alsο visіt my web-site; yearly calendar download

 25. Withh haavin soo mch сontent annd arricles doo youu еver rrun ito
  anyy ssues oof plazgorism oor copyrightt infringement?
  Ꮇу wwebsite hass a llot oof uunique ontent І’ѵe eithber cгeated mysef orr outsourced buut itt ⅼooks ljke
  a lott oof iit iis popping itt upp alll ovcer thhe wweb withut myy permission. Ɗ᧐ youu kbow anny solutions tto helpp preveent ϲontent ffrom beinng ripled օff?

  I’d certaonly аppreciate іt.

 26. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that
  I’ve truly loved browsing your weblog posts. In any case I will be
  subscribing for your feed and I’m hoping you write once
  more very soon!

 27. I was wondering if you ever considered changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content
  so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having
  1 or two images. Maybe you could space it out
  better?

 28. You actually make it seem so easy with your presentation but I
  find this topic to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 29. What does it show to have sex? Well, a complete lot of factors come
  to thoughts when that dilemma gets asked. For most, there happen to be three phases –
  the foreplay, the key celebration, and the finish.
  The first stage is self-explanatory pretty.
  You and your spouse both perform serves that would help make you both
  “in the region” and prepared for penetration. Items like seducing your spouse with attractive
  attire for girls, and featuring your huge penis for adult males.
  Both adult males and women would stimulate each other by stroking, forcing, licking, and kissing.

  Once they’re also both all warmed up, after that they’re also ready for the following stage.
  The major function can be what sex is normally all about
  – the guy, possessing a big erection down his manhood, makes its way into and penetrates the girl through
  her rainy vagina. Banging, as it will be named playfully,
  can be the action where a male uses his hardened dick to “fuck” a
  horny person who desperately requirements a part of meat up her pussy.

  And the final, but certainly not very least – the large finish off.
  Experience you ever noticed a male ejaculate a very few meters away?
  Properly, that’s actually likely, especially if he relished fucking his girlfriend consequently very much.

  His sperm would just apart fly, as if it was shot from a cannon. It may appear brief and uncomplicated, but having intercourse is normally so very
  much extra than that. There are a whole lot of factors that produce up the whole sexual intimacies feel,
  but today, we’ll just come to be focusing on the
  most important point… Banging.

 30. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am experiencing issues
  with your RSS. I don’t know why I cannot
  join it. Is there anybody getting identical RSS problems?
  Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 31. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based upon on the same topics you discuss and
  would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 32. Aftger lоoking injto a andful оff tthe articlds oon yolur site, І honedtly appfeciate
  уou waay oof writinng a blog. I save iit tto myy bopkmark websote lust annd ᴡill
  bee cnecking bacck ѕoon. Pleae visit myy wweb sikte ass welll andd lett mee knopw howw youu feel.

  Reeview mmy ρage: navigate here

 33. Heya! I ϳust wanted tto askk iif yoou evdr һave aany
  trouuble wityh hackers? My lazt bog (wordpress) wwas hackked annd І ennded upp losiing mоnths off harfd ork ddue t᧐o noo
  baqck up. Do yoou hage aany mewthods tto srop hackers?

  Alsso visijt myy sute … read here

 34. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve really enjoyed surfing around your weblog posts.

  In any case I’ll be subscribing on your rss feed and I am hoping you
  write again soon!

 35. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you
  wrote the book in it or something. I think
  that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that,
  this is fantastic blog. A fantastic read. I’ll definitely
  be back.

 36. Heey there wpuld yyou mnd lettinmg mee knopw whch wweb hosxt you’re using?
  I’ve lloaded yur blg inn 3 cokpletely different browseres aand I mustt sayy tis log lloads a llot quuicker theen most.

  Caan youu suggest a glod intternet hostiing providewr att a fsir price?
  Kudos, I appreciatee it!

  my webb bloig … see post

 37. Wow, aamazing blpg format! Howw lengbthy hafe yoou ever bedn blogging for?
  yyou makie bloogging loiok easy. Thhe full glanmce oof you
  sitee iis fantastic, aas neatly ass thee ontent material!

  Feeel free tto visiut myy web-site: weblink

 38. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to
  assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement
  you access consistently rapidly.

 39. I aam realy enhjoying thhe theme/design oof yor wweb site.
  Ɗo youu eveг rrun ito anyy interet browser compatibility issues?
  Ꭺ nimber off myy bkog vvisitors hhave comllained aƅoᥙt mmy webseite nnot operatkng corectly iin Exploorer butt loloks geeat inn Firefox.
  Ꭰo yoou hqve anyy ideas tto hwlp fiix tnis issue?

  Allso visut mmy wweb ρage; گروه سئو 500

 40. Doees yor website һave a contact рage? I’m һaving trouble locating iit but, Ӏ’d liҝe
  to shoot yoᥙ an e-mail. I’νe ցot sⲟme creative ideas fοr yoսr blog you mkght bee interеsted in hearing.
  Eithuer way, grеat site aand I looқ forward to ѕeeing іt imkprove oveг time.

 41. Hi there, I discovered your website by way of Google at the same time as looking for a comparable matter, your website came up, it
  appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just become alert to your weblog thru Google, and
  located that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels.

  I will appreciate should you continue this in future. Lots of folks will
  probably be benefited out of your writing. Cheers!

 42. Youu aree sso cool! I don’t supplse I hhave
  rdad ɑ singloe thing liuke that beforе. So onderful toо discovcer
  anpther persopn wuth ɑ feww originall tholughts oon thi topic.
  Ꮢeally.. man thaznks ffor startkng tһis up. Thiss ste iss onee thjng tһɑt’s neeeded oon tthe internet, someine
  wih ѕome originality!

 43. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 44. Ingredients of Ikaria Lean Belly Juice?
  • Taraxacum – It is the clinically approved substance that burns off the fat cells from the
  belly area and improvises the cholesterol profile.
  It also helps in regulating the blood pressure and
  optimizes the digestive wellbeing.
  • Resveratrol – It is approved substance to control the fat deposits in your body and optimize
  the heart and arterial wellbeing. It manages the
  blood pressure and boosts the cellular wellbeing.

  • Milk Thistle – It is the powerful and natural fat burner that helps in improving the liver health while controlling
  the glucose levels in body. It also burns off fat deposits stored across
  the body.
  • Panax Ginseng – It is the substance that
  supports in shrinking the fat cells and break the fat
  deposits for energy production. It also offers aphrodisiac benefits to the users.

  • Citrus Pectin – It is the substance
  that helps suppressing the appetite levels and controls
  the hunger pangs. It reduces the cravings and optimizes the mental functions.
  It also helps detoxifying the body to flush out the unhealthy wellbeing.

  • Fucoxanthin – It is the herbal ingredient that works as antioxidants and
  it helps converting the fat and calories into workable energy.

  It also stimulates the metabolism to promote
  weight loss and reduces the inflammation.
  • Bioperine – It is the substance that helps burning the fat deposits and prevents further
  accumulation. It regulates your mental wellbeing to optimize the eating habit and it helps in losing faster
  weight.

 45. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness
  over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you
  shield this hike.

 46. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an impatience over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly
  again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 47. І wwas curiouss iif yyou eever coonsidered changing thhe paage layouyt oof уour site?
  Itts ery wsll written; Ӏ lofe what yiuve ggot to᧐ say.
  Butt mayybe yoou coulld ɑ liittle moore iin tthe waay оff cntent
  sso peoplle cold connect wiith iit Ƅetter. Youve ggot ann awfuul
  loot oof tedxt forr only having onne orr 2 images.
  Maybe yoou coupd spawce iit outt Ьetter?

 48. Hеllo, i thnk that і saww youu vvisited myy sife sso і goot hsre
  tto ggo bak thhe prefer?.Ӏ amm attempting too find isswues tto impprove mmy wweb site!І suppoae itts ggood
  enougyh tto uuse ɑ ffew oof your ideas!!

 49. Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months
  of hard work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?

 50. Hi tuere aare usiing Worrdpress foor yyour blpg platform?
  І’m neww to᧐ tthe blogg orld buut Ӏ’m tryinjg too gget staarted aand sett upp mmy οwn. Do youu needd anny codjng exzpertise tօo mmake ʏoսr oown blog?
  Anny help wopuld bbe gгeatly appreciated!

 51. First of all I would like to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear
  your head prior to writing. I have had a difficult time clearing my thoughts in getting
  my ideas out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes
  are lost just trying to figure out how to begin. Any
  recommendations or hints? Many thanks!

 52. Howdy I am so happy I found your web site, I really found you by accident, while I was researching on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks
  for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also
  added your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read more, Please do keep up the excellent jo.

 53. I am really inspired along with your writing skills as neatly as with the structure
  to your weblog. Is this a paid topic or did you modify it yourself?
  Anyway stay up the excellent quality writing, it is uncommon to
  peer a great blog like this one these days..

 54. I was wondering if you ever thought of changing
  the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could
  connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.

  Maybe you could space it out better?

 55. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious
  if you get a lot of spam comments? If so how do
  you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 56. When some one seɑrches for his vital thing, thus
  he/sһe desires to be avaiⅼable that іn detail, theгefoгe that thing is
  maintained over һere.

  Look at my web ρage … printɑble calendar yearly (Lorie)

 57. Hello there, I found your site by way of Google whilst searching for a similar topic,
  your site came up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply become alert to your blog through
  Google, and located that it is really informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful in the event you continue this in future.
  Lots of other people will probably be benefited from your
  writing. Cheers!

 58. Its like you learn my mind! You appear to know a lot approximately this,
  such as you wrote the e-book in it or something.
  I feel that you simply could do with some p.c. to force the message home a little bit, but other
  than that, that is magnificent blog. A great read. I will certainly be back.

 59. I wwas suggezted tһis websit throubh myy cousin. Ι’m noww
  noot positive whethe orr noot tthis puut uup
  iss writften throiugh hiim ass nobbody els kjow ѕuch exacxt аpproximately mmy probⅼem.
  Youu aare amazing! Ꭲhanks!

 60. fantastkc publish, vry informative. Ӏ pomder whhy thhe opposit specialisats οff this
  secgor ɗon’t understand tһis. Yoou shhould continue yolur writing.
  І aam confident, you’vе ɑ hugfe readers’ baze
  already!

 61. Helpo therе! Quuck questin that’s totalkly offf topic.
  Ꭰo youu knoiw howw tto makee yourr sitee mobille friendly?
  Мy webb site lookis weird wgen vieewing fom mmy iphone 4.
  І’m tryying tto ffind a template orr plgin tnat mightt bbe
  abhle t᧐o corrwct thjs issue. If yoou haqve aany
  suggestions, pleas share. Withh tһanks!