Lærerroller, cirkelrefleksion, grp. A2

Det at være i en lærerrolle er i virkeligheden ikke så forskelligt fra det at være menneske, bortset fra det faktum, at lærere som bekendt opmagasineres i skolernes depotrum om natten, så pedellerne hurtigt kan finde os frem, når det ringer ind til første time. Men ellers er der ikke den store forskel, for som lærer er man måske netop først og fremmest menneske. Man skal bare huske at være et professionelt et af slagsen. Som privatperson skifter man i bedste Goffmanske stil helt ubevidst roller afhængigt af den sociale kontekst, man befinder sig i, og det samme bør man gøre som lærer – blot bevidst og på baggrund af didaktiske og pædagogiske overvejelser. I en innovationskontekst er rollen som proces-facilitator særligt interessant i en HF-kontekst, fordi eleverne qua deres alder og forudgående skolebaggrund ofte ikke har forudsætningerne for at styre en fuldkommen fri innovationsproces. Og det skal de heller ikke. I stedet kan man hjælpe dem ind i nærmeste udviklingszone ved at stilladsere deres projektarbejde med forskellige innovative greb af divergent og konvergent karakter samt ved at forsøge at få dem til at reflektere over, hvilke means (i en sarasvathys forstand) de selv har med fra tidligere og få dem til at bringe dem i spil på en effektuel måde. Dette kan gøres som både proces-facilitator og ved at optræde coachende. Man bør dog holde sig for øje, at man også i høj grad er domæneekspert og som sådan ligger inde med en stor faglig viden, som det er meningen, man skal formidle til eleverne. I den forbindelse bør traditionel docering også tages i anvendelse. Både fordi viden kan formidles på den måde (om end det langt fra er den eneste måde), og fordi det opbygger den etos, man har brug for som underviser, når man skal vinde elevernes respekt som fagperson. Og den respekt er vigtig at vinde – også på det menneskelige plan, fordi mennesker er mere motiverede for at gøre, hvad de bliver bedt om af en person, de har sympati for. De innovative og projektorienterede lærerroller kan afslutningsvis i min optik ikke stå alene, men kan tages i anvendelse i forbindelse med mere traditionel undervisning, når man husker at medtænke en klar rammesætning. I øvrigt skal man ikke være så nervøs for i den forbindelse at komme ud af sin komfortzone som lærer. Man er helt sikkert mindre ude af den, end eleverne er.

/Sven

Leave a Reply