Cirkelreflektion modul 1 Kreativitet

Hvad er kreativitet for dig med særligt fokus på dine elever og undervisning?

Mette: meh@horsenshfogvuc.dk

Bettina: bi@hhfvuc.dk

Søren: sg@hhfvuc.dk

Trine: tr@horsenshfogvuc.dk

 

Cirkel-refleksion: Hvad er kreativitet  for dig med fokus på elever og undervisning – af Mette Hvidberg

Lad mig starte med lidt tanker omkring, hvad kreativitet er for mig. Jeg er matematiker og naturvidenskabsmenneske, og har altid tænkt om mig selv, at jeg er meget lidt kreativ. Giv mig et mål eller et konkret problem – så skal jeg nok komme hen til målet eller løse problemet. Men jeg er ikke den person, der slynger om mig med vilde ideer og springer fra den ene løsning til den anden – altså er det, jeg vil betegne som værende kreativ. Så derfor er det også med en smule nervøsitet, at jeg indvilligede i at være med til at stå for innovation på vores skole og deltage i dette kursus, når en af kernekompetencerne i dette arbejde netop er kreativitet.  Omvendt holder jeg stærkt på, at det kan læres som så mange andre kompetencer, også i min alder:-), og det er noget, vi skal lære vores elever. En kompetence, jeg i min uddannelsesvej ikke har været opmærksom på at træne nok.

Hvad er kreativitet så, når vi snakker om elever og undervisning. Jeg synes faktisk, at den teori, vi snakkede om sidste kursusgang, var med til at sætte ord på dette for mig. Som jeg beskrev ovenfor er jeg en meget målrettet person. Og det er jeg også i min undervisning. Jeg har et  forudbestem mål beskrevet i læreplanen – og jeg tilrettelægger min undervisning således, at jeg får givet eleverne viden og kompetencer til at løse disse mål. Især i matematik er dette meget udpræget. Det er bare begrænset hvor mange kreative løsninger der er til at løse en ligning eller udregne vinklen i en trekant. Så snart eleverne har lært en brugbar fremgangsmåde, er både de og jeg tilfredse. Med brug af teorien fra sidst er dette jo netop et klassisk eksempel på en kausal måde at tænke og undervise på – jeg som lærer underviser i de midler, som eleverne skal bruge for at løse et bestemt mål. Effektivt og brugbart i mange sammenhænge, men kreativt er det nok ikke.

Hvad er kreativitet i undervisningen så? Her tænker jeg, at den effektuelle måde at tænke på meget godt beskriver det, jeg tænker om kreativ undervisning. Det her med ikke at være helt så målstyret og enkeltsporet (der er kun en vej til målet), men tage udgangspunkt i de midler (kompetencer/viden) man har, og arbejde ud fra dem og evt. justere og  ændre kurs undervejs som man arbejder sig frem. Jeg er i hvert fald blevet udfordret på at tænke mere effektuelt i min undervisning for netop at give eleverne mulighed for selv at komme på banen og forhåbentlig udvikle deres kreativitet. Hvordan helt konkret jeg skal gøre det i f.eks. matematik har jeg ikke helt svaret på endnu. Jeg er svært, men dog stadig vigtigt og noget, jeg vil tage til mig og afprøve i min undervisning.

Jeg tror, jeg vil slutte her. Jeg glæder mig til at høre jeres tanker omkring dette emne – så bolden er hermed givet videre.

 

Betina:

Så blev det min tur. Hvad er kreativitet for mig? – Som dansk- og dramatikunderviser burde det måske være en smal sag at svare på, men kreativitet er ikke helt så nem at indfange – begrebet lader sig nemlig ikke placere i bestemte kasser. Mine elever siger til mine evalueringer at jeg er meget kreativ i min undervisning – og hvad ligger der så i det? Anderledes indgange til stoffet, cl-øvelser, synliggørelse af perspektiver de ikke havde tænkt på på forhånd, mere mulighed for selv at komme på banen. Og indrømmet – jeg er ikke stor fan af for meget tavleundervisning. For mig at se indtræffer læring bedst gennem dialog og overraskelse, så min undervisning består som oftest af en ramme og en vekselvirkning af øvelser. Er det så kreativitet? Ifølge eleverne er det. Og som dramamenneske tænker jeg måske også mere kreative veje end andre, jeg ved det ikke. Men jeg forsøger ikke at have en ensporet ide om hvor undervisningen PRÆCIS skal ende, men give eleverne en ramme, de skal være kreative indenfor og så tage udgangspunkt i det de kommer på banen med. For kreativitet er vigtigt hvis man vil skille sig ud og komme frem i verden – det er de kreativt tænkende ingeniører, der tjener de gode penge, de er de kreativt tænkende politikere, der er de bedste retorikere mm. Kreativitet er vejen frem – og det er et mindset, der kan læres.

 

Trine:

Da jeg underviser i billedkunst og design, er det ikke så svært at få kreativitet ind i den del af min undervisning. Mit 3. fag er engelsk, og her har jeg også ved flere lejligheder haft succes med at inddrage kreative aktiviteter.

Nogle konkrete eksempler på dette kan være:

  • at gengive en novelle som tegneserie
  • at tegne dele af en novelle, der rummer mange metaforer, for på den måde at tjekke om eleverne forstår metaforerne
  • at relatere fortællersynsvinkler i tekster til computerspillet “Call of Duty”, hvor der findes forskellige synsvinkler (first-person shooter, third-person shooter)
  • at skrive SMSer med brug af forskellige stillejer
  • omskrivning fra en genre til en anden i det hele taget

Jeg tror kreativitet for mig i min undervisning bl.a. handler om at eleverne skal producere noget “andet”, der hjælper til en forståelse af det primære. Denne tilgang har nogle gange vist sig at skabe større grad af motivation hos eleverne end traditionel undervisning og gjort det muligt dem at huske teori bedre end ved ren teoretisk gennemgang, fordi de har kunnet koble det til noget konkret. Øvelsen med SMSer tog max. 20 minutter, og alligevel kunne de huske den meget lang tid efter.

En anden form for kreativitet kan være, når jeg som underviser kan løsrive mig fra en plan for timen fordi målgruppen på det givne tidspunkt har behov for noget andet end jeg havde forestillet mig. Så kreativitet kan også være synonymt med omstillingsparathed.

Kreativitet er en nødvendighed mig fordi det i høj grad er det, der skaber glæde for mig i mit arbejdsliv.

Leave a Reply