B2 – cirkelrefleksion dec. 2017

Cirkelrefleksion:
Når der inddrages innovation og entreprenørskab i undervisningen har det også betydning for, hvilke roller henholdsvis underviserne og eleverne/de studerende har brug for at påtage sig.
Reflekter over, hvilke roller der særligt trænger sig på, samt hvordan disse nye roller kan understøttes.

Zita, Gitte, Kasper og Eva
———————

Når man skal gennemføre en innovationsproces på HF, er det for mig vigtigt, at man som underviser holder et skarpt fokus på at stilladsere eleverne til både at få dem til at acceptere arbejdsformen og ved at støtte dem mest muligt i det innovative arbejde, indtil de har en erfaring med at fungere i en innovativ læringsproces. Det er min erfaring, at det ofte kan skabe modstand og decideret modlæring, hvis man kaster HF-elever (der ofte har dårlige erfaringer med undervisningsverdenen) ud på et helt nyt område, da de frygter endnu et nederlag, og det er derfor vigtigt, at de får nogle succesoplevelser til at motivere dem. Endemålet må dog være, at de, når de er blevet stilladseret og er trænede, i højere grad kan arbejde innovativt uden høj lærerstyring, da de jo i deres fremtidige virke skal kunne bruge deres innovative kompetencer på egen hånd. Lærerrollen må derved ændre sig i forhold til progressionen, og i takt med, at de opnår et vist kendskab og erfaring med de innovative og entreprenørielle kompetencemål. Her ser jeg, at lærerrollen udvikler sig fra i starten at lave oplæg og give dem viden om innovative arbejdsmetoder, som nærmer sig skulptørens rolle, til senere med en vis lærerstyring at facilitere en undersøgelse af problemet og en idegenrerings- og udvælgelsesproces. Når de så har trænet at arbejde idegenererende og tænke entrenørielt, kan man i højere grad indtage en konsulent- eller coachrolle den næste gang, at de skal arbejde innovativt, så de med tiden i højere grad vil være i stand til at styre en innovativ læringsproces på egen hand.

Kasper

———Drømmen for en lærer, der benytter innovative arbejdsmetoder i undervisningen må være at kunne indtage konsulentrollen, hvor man støttende hjælper eleverne i deres proces. Virkeligheden på HF synes jeg dog opleves med noget større diversitet: Hård rammesætning, salgstale i forhold til formål, vedvarende indpiskning af motivation, brandslukning i forhold til samrbejde samt konstant at sætte sig selv i spil som rollemodel. Dette sætter så yderligere krav til underviseren – for har man overhovedet lyst til at påtage sig alle disse roller i undervisningen? Og hvordan har man det med at bevæge sig så meget uden for sin faglige ‘comfort zone’?
Nogle undervisere trives i alle disse afvekslende roller, og finder det spændende og givende at være i et felt af uforudsigelighed, kreativitet og retningsorienteret kaos. Andre undervisere synes, at det stiller for store krav til dem personligt og synes faktisk, at idégenerering er ligeså svært som eleverne.
Så en stor del af rollen som ‘innovations-fyrtårn’ på en skole ift. kollegaer, bør også være at få gjort lærerrollen i innovativ undervisning overskuelig og afdramatisereret. Så forkromede innovationsprojekter, der afvikles i projektuger er ikke nødvendigvis den bedste måde at skabe motivation for innovation hos kolleger. Derimod er fag-faglige mindre innovationsprojekter i langt højere anvendeligt for kolleger og mindre udfordrende i forhold til underviserroller, idet det faglige kan være det dominerende og de innovative elementer i højere grad kan være et valg af metode blandt andre.
Eva
__________


 

Innovativt arbejde er krævende for såvel lærer som kursist, og årsagen er primært, at processen er uvant for de fleste. Enkelte er nærmest per definition innovative i deres tilgang til læring, men det er et fåtal. Den væsentligste hurdle for de fleste lærere er formentlig, at man må give afkald på at have kontrol. Det er primært vores elever, der skal arbejde med det faglige, mens vi fungerer som konsulenter og facilitatorer. Dog er der her som i al undervisning brug for differentiering og progressionstænkning. I starten skal processerne styres med fast hånd fra lærerside, og kursisterne skal lære at gøre brug af kreative redskaber. Den faglige ramme skal nødvendigvis også sættes meget skarpt op i starten. Det kræver et stort forberedelsesarbejde, hvor den faglige ekspertice også har plads i kombination med facilitatorkasketten.

Hvis man sætter det lidt på spidsen, forlader man den faglige ekspertrolle, som man har i den klassiske undervisning og går ind i konsulent- og facilitatorrollen. Den forskydning ses også på elevsiden, hvor man i klassisk undervisning er mere modtagende, mens man i den innovative proces i høj grad er aktiv og opsøgende. Heldigvis er megen undervisning i dag et sted midt i mellem, da tankpasserpædagogikken er uddøende til fordel for elevaktiverende læringsforløb. På den måde bygges, der bro, og springet ud i det innovative felt bliver dermed knap så radikalt.

Zita.

37 Comments

  1. Det er min erfaring, at det ofte kan skabe modstand og decideret modlæring, hvis man kaster HF-elever (der ofte har dårlige erfaringer med undervisningsverdenen) ud på et helt nyt område, da de frygter endnu et nederlag, og det er derfor vigtigt, at de får nogle succesoplevelser til at motivere dem. Endemålet må dog være, at de, når de er blevet stilladseret og er trænede, i højere grad kan arbejde innovativt uden høj lærerstyring, da de jo i deres fremtidige virke skal kunne bruge deres innovative kompetencer på egen hånd.
    https://www.topxlisting.com

  2. Gujarat Fluorochemicals Limited is a leading chemicals manufacturer that is reputed for its production of effective flame retardants and anti dripping additives. Helping processors present firesafe products to the customers, GFL employs its expertise in fluorine chemistry to offer quick dispersiblity and high fibrillation of flame retardants in the material.
    https://www.inolub.com

  3. Circle reflection is full of useful information, which is the why people like me have come across your website. I have found some useful guides that will walk me through how to perform well in the competitive marketplace. I have been working as a senior advisor at an online platform and help people at this https://flirtymania.plus/fr.html platform for having more entertaining ways in the social medias. I like the ways of performing the girl’s show in the TikTok platform – you could have a look at their facilities.

  4. Reflection involves getting people to talk about their experiences. Good facilitation can assure this occurs in a safe and democratic way. The most basic form this reflection takes is the reflection circle. In this forum, the tools of good facilitation are used and questions are raised that start participants thinking about their experiences and their learning. https://www.google.com

Leave a Reply